Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad, att åtgärden har måttlig effekt men att kostnaden per QALY är måttlig till hög.

Kommentar

Åtgärden är inte bättre än de alternativa åtgärderna rådgivande samtal med tillägg (se Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni) eller rådgivande samtal med särskild uppföljning (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni), och har sämre kostnadseffektivitet. Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med schizofreni. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt (se Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för vuxen med schizofreni.
 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen generellt ger kvalificerat rådgivande samtal en större andel som ökat sin fysiska aktivitetsnivå jämfört med sedvanlig vård (måttlig evidensstyrka).

Personer med schizofreni har en större risk än befolkningen i övrigt att drabbas av vissa hälsoproblem, som exempelvis metabolt syndrom och hjärt-kärlsjukdom [1]. Dock saknas studier om metoder för att främja fysisk aktivitet hos personer med schizofreni. Vid en systematisk litteratursökning återfanns endast 2 översikter [2-3] och 1 pilotstudie [4] som undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och grundsjukdomen (schizofreni eller annan kronisk psykossjukdom).

Däremot fann SBU vid en systematisk litteraturgenomgång 14 randomiserade kontrollerade studier, där teoribaserad beteendeintervention jämfördes med vanligt omhändertagande (12 studier), enkla råd (1 studie) eller enstaka kunskapsinsats (1 studie). I 9 av de 14 studierna påvisades signifikant ökad fysisk aktivitet i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, medan man i övriga 5 studier inte kunde notera någon skillnad mellan grupperna [5].

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Saha, S, Chant, D, McGrath, J. A systematic review of mortality in schizophrenia: is the differential mortality gap worsening over time? Arch Gen Psychiatry. 2007; 64(10):1123-31.
 2. Ellis, N, Crone, D, Davey, R, Grogan, S. Exercise interventions as an adjunct therapy for psychosis: a critical review. Br J Clin Psychol. 2007; 46(Pt 1):95-111.
 3. Faulkner, G, & Biddle, S. Exercise as an adjunct treatment for schizophrenia. A review of the literature. Journal of Mental health. 1999; (5):441-57.
 4. Beebe, LH, Tian, L, Morris, N, Goodwin, A, Allen, SS, Kuldau, J. Effects of exercise on mental and physical health parameters of persons with schizophrenia. Issues Ment Health Nurs. 2005; 26(6):661-76.
 5. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2007. Metoder för att främja fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården. 2007.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46