Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet som har bättre effekt (se Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni och Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni). Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med schizofreni. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt (se Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen ). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för vuxen med schizofreni.
 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en ökning av den fysiska aktivitetsnivån som är större jämfört med enkla råd, sedvanlig vård eller ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Personer med schizofreni har en större risk än befolkningen i övrigt att drabbas av vissa hälsoproblem, som exempelvis metabolt syndrom och hjärt-kärlsjukdom [1]. Dock saknas studier om metoder för att främja fysisk aktivitet hos personer med schizofreni. Vid en systematisk litteratursökning återfanns endast 2 översikter [2-3] och 1 pilotstudie [4] som undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och grundsjukdomen (schizofreni eller annan kronisk psykossjukdom).

Däremot har 3 randomiserade kontrollerade studier [5-7] med personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt visat en kliniskt relevant och statistiskt signifikant större ökning av den fysiska aktivitetsnivån jämfört med ingen rådgivning alls, enkla råd eller sedvanlig vård. Effekten varierar mellan 26 och 43 procents större ökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Saha, S, Chant, D, McGrath, J. A systematic review of mortality in schizophrenia: is the differential mortality gap worsening over time? Arch Gen Psychiatry. 2007; 64(10):1123-31.
 2. Ellis, N, Crone, D, Davey, R, Grogan, S. Exercise interventions as an adjunct therapy for psychosis: a critical review. Br J Clin Psychol. 2007; 46(Pt 1):95-111.
 3. Faulkner, G, & Biddle, S. Exercise as an adjunct treatment for schizophrenia. A review of the literature. Journal of Mental health. 1999; (5):441-57.
 4. Beebe, LH, Tian, L, Morris, N, Goodwin, A, Allen, SS, Kuldau, J. Effects of exercise on mental and physical health parameters of persons with schizophrenia. Issues Ment Health Nurs. 2005; 26(6):661-76.
 5. Petrella, RJ, Koval, JJ, Cunningham, DA, Paterson, DH. Can primary care doctors prescribe exercise to improve fitness? The Step Test Exercise Prescription (STEP) project. Am J Prev Med. 2003; 24(4):316-22.
 6. Ortega-Sanchez, R, Jimenez-Mena, C, Cordoba-Garcia, R, Munoz-Lopez, J, Garcia-Machado, ML, Vilaseca-Canals, J. The effect of office-based physician's advice on adolescent exercise behavior. Prev Med. 2004; 38(2):219-26.
 7. Grandes, G, Sanchez, A, Sanchez-Pinilla, RO, Torcal, J, Montoya, I, Lizarraga, K, et al. Effectiveness of physical activity advice and prescription by physicians in routine primary care: a cluster randomized trial. Arch Intern Med. 2009; 169(7):694-701.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46