Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression
 • Åtgärd: Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt på fysisk aktivitet.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression, Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression, Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression och Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram på fysisk aktivitet efter avslutad träning för personer med depression.

Studier tyder på att fysisk träning vid depression kan ha en antidepressiv effekt [1-6]. Dock saknas studier av tillräckligt god kvalitet om metoder för att främja fysisk aktivitet hos personer med depression eller annan förstämningssjukdom. Vid en systematisk litteratursökning återfanns flera studier där man undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och grundsjukdomen, det vill säga huruvida fysisk träning leder till en förbättring av depressionen [1-6]. Studierna redovisar dock inte metoder för att främja fysisk aktivitet hos personer med depression.

I en studie, där personer med måttlig depression fick ledarledd träning 45 minuter 3 gånger per vecka under 16 veckor, ledde den fysiska träningen till en antidepressiv effekt motsvarande vedertagen farmakologisk behandling [1]. Vid uppföljning 6 månader efter avslutad behandling var andelen som uppgav sig ägna sig åt fysisk träning större i träningsgruppen än i farmakagruppen [2]. Skillnaden var dock inte signifikant, och då studien har brister i studiekvalitet och inte primärt studerar effekter på fysisk aktivitet, går det inte att dra några slutsatser om effekten av träning inom hälso- och sjukvårdens ram på fortsatt fysisk aktivitet hos personer med depression.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Blumenthal, JA, Babyak, MA, Moore, KA, Craighead, WE, Herman, S, Khatri, P, et al. Effects of exercise training on older patients with major depression. Arch Intern Med. 1999; 159(19):2349-56.
 2. Babyak, M, Blumenthal, JA, Herman, S, Khatri, P, Doraiswamy, M, Moore, K, et al. Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosom Med. 2000; 62(5):633-8.
 3. Timonen, L, Rantanen, T, Timonen, TE, Sulkava, R. Effects of a group-based exercise program on the mood state of frail older women after discharge from hospital. Int J Geriatr Psychiatry. 2002; 17(12):1106-11.
 4. Mead, GE, Morley, W, Campbell, P, Greig, CA, McMurdo, M, Lawlor, DA. Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (4):CD004366.
 5. Blumenthal, JA, Babyak, MA, Doraiswamy, PM, Watkins, L, Hoffman, BM, Barbour, KA, et al. Exercise and pharmacotherapy in the treatment of major depressive disorder. Psychosom Med. 2007; 69(7):587-96.
 6. Mather, AS, Rodriguez, C, Guthrie, MF, McHarg, AM, Reid, IC, McMurdo, ME. Effects of exercise on depressive symptoms in older adults with poorly responsive depressive disorder: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2002; 180:411-5.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46