Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Åtgärden har samma prioritering som Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen ger rådgivande samtal med tillägg av stegräknare en större ökning av antal steg per dag än för kontrollgrupp, som använt förseglade stegräknare (hög evidensstyrka).

Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare (pedometer) har studerats i 8 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 277 patienter, som sammanställts i en systematisk översikt [1]. Studierna inkluderade ett blandat patientklientel med vuxna patienter i öppen vård. 3 av studierna avsåg friska inaktiva patienter. Övriga studier inkluderade patienter med exempelvis diabetes, kol, högt blodtryck, artrit eller genomgången hjärtinfarkt. Studietiden varierade från 4 till 24 veckor. Patienterna i interventionsgrupperna hade öppna stegräknare med möjlighet till feedback avseende antalet steg, medan patienterna i kontrollgrupperna använde förseglade stegräknare.

I alla studierna sågs en större ökning av antalet steg i interventionsgrupperna jämfört med kontrollgrupperna. Den genomsnittliga ökningen av antalet steg var 2 491 (konfidensintervall 1 098–3 885) fler steg per dag jämfört med kontrollpatienterna. Man såg en trend för större effekt bland yngre deltagare och bland deltagare som hade en låg fysisk aktivitet vid studiestart. Det var ingen signifikant skillnad med avseende på kön, BMI eller etnicitet. Effekten blev större om försöksdeltagarna utöver stegräknare även hade uppsatta stegmål, eller om de förde dagbok över sin aktivitet.

Hälsoekonomisk bedömning

Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare för vuxna med otillräcklig fysisk aktivitet medför enligt Socialstyrelsens skattning en låg kostnad per QALY jämfört med sedvanlig behandling respektive rådgivande samtal (skattad). Skattningen är osäker.

Referenser

 1. Bravata, DM, Smith-Spangler, C, Sundaram, V, Gienger, AL, Lin, N, Lewis, R, et al. Using pedometers to increase physical activity and improve health: a systematic review. JAMA. 2007; 298(19):2296-304.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46