Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom
 • Åtgärd: Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt stöd för att åtgärden har effekt på fysisk aktivitet.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet som har bättre effekt (se Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom och Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom kan deltagande i fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram ge en ökad fysisk aktivitetsnivå jämfört med rådgivande samtal (måttlig evidensstyrka).

Att fysisk träning inom hjärtrehabilitering har god effekt på såväl mortalitet som samtliga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom är klart visat i flera meta-analyser (se Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård). Om fysisk träning inom hjärtrehabilitering resulterar i en ökad fysisk aktivitetsnivå även efter avslu-tad träning är emellertid endast studerat i 2 studier [1-2], och då på samma patientmaterial. Deltagare i interventionsgruppen fick fysisk träning i grupp (sjukgymnastledd) 3 gånger i veckan i 3 månader, med möjlighet till ytterligare träning 1 gång per vecka i 3 månader (sammanlagt 6 månaders intervention). Deltagare i kontrollgruppen fick rådgivande samtal om fysisk ak-tivitet. Studierna visar en icke-signifikant ökning av den fysiska aktivitets-nivån 3–6 år efter avslutad intervention jämfört med kontrollgruppen. Det genomsnittliga värdet (medianen) för den fysiska aktivitetsnivån, mätt med Frändin och Grimbys 1–6-gradiga skala, var 4 med en spridning från 3 till 6 i interventionsgruppen, och 4 med en spridning från 1 till 6 i kontrollgruppen (p = 0,06 för skillnad mellan grupperna).

Hälsoekonomisk bedömning

Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram, individuellt eller i grupp för vuxna med otillräcklig fysisk aktivitet och ischemisk hjärtsjukdom medför enligt Socialstyrelsens skattning en låg kostnad per QALY jämfört med sedvanlig behandling (skattad). Skattningen är säker.

Referenser

 1. Stahle, A, Mattsson, E, Ryden, L, Unden, A, Nordlander, R. Improved physical fitness and quality of life following training of elderly patients after acute coronary events. A 1 year follow-up randomized controlled study. Eur Heart J. 1999; 20(20):1475-84.
 2. Hage, C, Mattsson, E, Stahle, A. Long-term effects of exercise training on physical activity level and quality of life in elderly coronary patients--a three- to six-year follow-up. Physiother Res Int. 2003; 8(1):13-22

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46