Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med ischemisk hjärtsjukdom. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt. Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt (se Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för vuxen med ischemisk hjärtsjukdom.
 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen generellt ger rådgivande samtal med särskild uppföljning en ökning av den fysiska aktivitetsnivån som är större jämfört med rådgivande samtal utan särskild uppföljning (måttlig evidensstyrka).

Inga studier har funnits som redovisar effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning specifikt vid otillräcklig fysisk aktivitet hos personer med ischemisk hjärtsjukdom. Däremot har rådgivande samtal med särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet studerats i 3 randomiserade kontrollerade studier, redovisade i en systematisk litteraturgenomgång av SBU år 2007 [1]. Alla 3 studier visar en större ökning av den fysiska aktivitetsnivån i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. The Swedish Council on Technology Assessment in Health C, TSCTAH. Methods of Promoting Physical Activity - A Systematic Review. 2007.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46