Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig till stor effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet hos personer med högt blodtryck som har bättre effekt (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck ger kvalificerat rådgivande samtal en större ökning av den fysiska aktivitetsnivån än sedvanlig vård (måttlig evidensstyrka).

Högt blodtryck är den viktigaste modifierbara riskfaktorn för kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet. Förekomsten ökar i de flesta länder och livsstils-faktorer anses ha avgörande betydelse. Framför allt är övervikt, fysisk inaktivitet samt ökat saltintag av betydelse. Som enskild riskfaktor uppskattas fysisk inaktivitet stå för 5–13 procent av hypertoniutvecklingen.

Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck har studerats i en randomiserad kontrollerad studie [1], med 202 deltagare som var 60 år eller äldre. Det kvalificerade rådgivande samtalet baserades på self-efficacy theory, och utgick ifrån rekommenderad fysisk aktivitetsnivå enligt ACSM (American College of Sports Medicine). Rådgivningen ägde rum vid en vårdcentral eller vid hembesök, vid ett flertal tillfällen under 6 månader. Deltagare i interventionsgruppen fick även stegräknare och dagbok. Deltagare i kontrollgruppen fick sedvanlig vård. Efter 6 månader var andelen som ökat antalet promenader 52 procent i interventionsgruppen, jämfört med 9 procent i kontrollgruppen.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Lee, LL, Arthur, A, Avis, M. Evaluating a community-based walking intervention for hypertensive older people in Taiwan: a randomized controlled trial. Prev Med. 2007; 44(2):160-6.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46