Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med tillägg

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det vetenskapliga underlaget om effekt av åtgärden specifikt för personer med högt blodtryck är svagt. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt (se Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos kvinnor med högt blodtryck kan rådgivande samtal med tillägg av stegräknare öka den fysiska aktivitetsnivån (låg evidensstyrka).
 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos män med högt blodtryck.

Högt blodtryck är den viktigaste modifierbara riskfaktorn för kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet. Förekomsten ökar i de flesta länder och livsstilsfaktorer anses ha avgörande betydelse. Framför allt är övervikt, fysisk inaktivitet samt ökat saltintag av betydelse. Som enskild riskfaktor uppskattas fysisk inaktivitet stå för 5–13 procent av hypertoniutvecklingen.

Vid en systematisk litteratursökning återfanns endast en liten studie [1] som har studerat rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna med högt blodtryck. Studien inkluderar endast 24 kvinnor. Interventionen bestod av rådgivande samtal med tillägg av stegräknare. Deltagarna i interventionsgruppen satte upp ett mål för antalet steg per dag, som skulle leda till att de uppfyllde rekommenderad nivå för fysisk aktivitet enligt ACSM (American College of Sports Medicine). Deltagarna i kontrollgruppen fick sedvanlig vård, och hade stegräknare endast 1 vecka varje månad för att registrera antalet steg. Efter 6 månader hade antalet steg per dag ökat från 5 400 till 9 700 i interventionsgruppen, medan det minskat från 7 200 till 6 900 i kontrollgruppen.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Moureau, K. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2001; 33:1825-31.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46