Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med övervikt/fetma

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med övervikt/fetma
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad, att åtgärden har måttlig effekt men att evidensstyrkan är låg.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med övervikt/fetma tycks kvalificerat rådgivande samtal ha en positiv effekt på antalet träningstillfällen, antalet minuter av träning och antalet steg (låg evidensstyrka).

Kvalificerat rådgivande samtal, med tillägg av fysisk aktivitet på recept (FaR), till otillräckligt fysiskt aktiva personer med övervikt/fetma har studerats i en randomiserad kontrollerad studie [1-2], med 101 personer i åldern 67–68 år. Interventionen baserades på den transteoretiska modellen, social kognitiv teori, motiverande samtal samt stödjande miljö. Deltagarna i interventionsgruppen fick enkla råd om fysisk aktivitet av läkare, ett 30 minuter långt patientcentrerat samtal som sammanfattades i en skriftlig ordination (FaR), stegräknare, aktivitetsdagbok, gruppföreläsning av läkare, samt brev från läkare med provsvar och därtill anpassade råd om ökad aktivitet. Deltagare i kontrollguppen fick kort skriftlig information om fysisk aktivitet, stegräknare och fyllde i en aktivitetsdagbok under 7 dagar vid baslinjemätning och vid 6månadersuppföljning. Efter 6 månader hade antalet steg per dag ökat med 1 663 i interventionsgruppen, jämfört med 871 i kontrollgruppen, vilket ger en skillnad på 791 steg (konfidensintervall -521 till 2154). Antalet träningstillfällen med minst måttlig intensitet hade ökat med 3 gånger per vecka i interventionsgruppen medan det inte förändrats alls i kontrollgruppen, och antalet minuter av träning med minst måttlig intensitet hade ökat med 159 minuter i interventionsgruppen och inte alls i kontrollgruppen.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Kallings, LV, Sierra Johnson, J, Fisher, RM, Faire, U, Stahle, A, Hemmingsson, E, et al. Beneficial effects of individualized physical activity on prescription on body composition and cardiometabolic risk factors: results from a randomized controlled trial. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009; 16(1):80-4.
 2. Kallings, LV, Leijon, ME, Kowalski, J, Hellenius, ML, Stahle, A. Self-reported adherence: a method for evaluating prescribed physical activity in primary health care patients. J Phys Act Health. 2009; 6(4):483-92.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46