Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen
 • Åtgärd: Enkla råd

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av enkla råd vid otillräcklig fysisk aktivitet.

Vid en systematisk litteratursökning återfanns en översikt från SBU om åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet [1]. Översikten hade sökt studier fram till och med januari 2006. En kompletterande sökning, efter randomiserade kontrollerade studier som publicerats efter detta datum, genomfördes. Dock redovisade varken översikten eller studier publicerade efter översikten åtgärden enkla råd.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2007. Metoder för att främja fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården. 2007.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46