Ohälsosamma matvanor hos vuxen med blodfettsrubbningar

 • Tillstånd: Ohälsosamma matvanor hos vuxen med blodfettsrubbningar
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid ohälsosamma matvanor som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen, Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen med blodfettsrubbningar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid ohälsosamma matvanor hos vuxen med blodfettsrubbningar.

Vid en systematisk litteratursökning (begränsad till publiceringsdatum år 2000–2010) återfanns flera översikter och enskilda studier som behandlade ohälsosamma matvanor hos personer med riskfaktorer eller levnadsvanerelaterade sjukdomar. Ingen av översikterna eller studierna redovisade dock tillståndet blodfettsrubbningar och åtgärden rådgivande samtal med särskild uppföljning.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46