Ohälsosamma matvanor hos vuxen med blodfettsrubbningar

 • Tillstånd: Ohälsosamma matvanor hos vuxen med blodfettsrubbningar
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad men att åtgärden endast har liten effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid ohälsosamma matvanor som har bättre effekt (se Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen med blodfettsrubbningar). Dock saknas vetenskapligt underlag specifikt för personer med blodfettsrubbningar. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med ohälsosamma matvanor generellt (se Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med ohälsosamma matvanor generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor specifikt för vuxen med blodfettsrubbningar.
 • Vid ohälsosamma matvanor hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en liten ökning av frukt- och grönsakskonsumtionen jämfört med enkla råd (måttlig evidensstyrka).
 • Vid ohälsosamma matvanor hos vuxen generellt ger rådgivande samtal ingen säkerställd ökning av konsumtionen av fisk (måttlig evidensstyrka).

Vid en systematisk litteratursökning (begränsad till publiceringsdatum år 2000–2010) återfanns flera översikter och enskilda studier som behandlade ohälsosamma matvanor hos personer med riskfaktorer eller levnadsvanerelaterade sjukdomar. Ingen av översikterna eller studierna redovisade dock tillståndet blodfettsrubbningar och åtgärden rådgivande samtal. Däremot har en randomiserad kontrollerad studie [1] visat att rådgivande samtal till vuxna med ohälsosamma matvanor generellt ger en liten ökning av frukt- och grönsakskonsumtionen, men ingen signifikant förändring av fiskkonsumtionen jämfört med enkla råd.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Sacerdote, C, Fiorini, L, Rosato, R, Audenino, M, Valpreda, M, Vineis, P. Randomized controlled trial: effect of nutritional counselling in general practice. Int J Epidemiol. 2006; 35(2):409-15.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46