Ohälsosamma matvanor hos vuxen med högt blodtryck

 • Tillstånd: Ohälsosamma matvanor hos vuxen med högt blodtryck
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med högt blodtryck. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med ohälsosamma matvanor generellt (se Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med ohälsosamma matvanor generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor specifikt för vuxen med högt blodtryck.
 • Vid ohälsosamma matvanor hos vuxen generellt ger kvalificerat rådgivande samtal en större ökning av frukt- och grönsakskonsumtionen, större minskning av fettintaget och större minskning av intaget av mättat fett än vid sedvanlig vård (måttlig–hög evidensstyrka).

Vid en systematisk litteratursökning (begränsad till publiceringsdatum år 2000–2010) återfanns flera översikter och enskilda studier som behandlade ohälsosamma matvanor hos personer med riskfaktorer eller levnadsvanerelaterade sjukdomar. Ingen av översikterna eller studierna redovisade dock tillståndet högt blodtryck och åtgärden kvalificerat rådgivande samtal. Däremot har 3 randomiserade kontrollerade studier [1-3] med vuxna med ohälsosamma matvanor generellt påvisat en ökning av frukt- och grönsakskonsumtionen med 0,5–1,5 portioner per dag mer än vid sedvanlig vård, och 2 studier [2, 4] har visat en sänkning av totalt fettintag med 3,5 energiprocent mer än vid sedvanlig vård.

Hälsoekonomisk bedömning

Kvalificerat rådgivande samtal för vuxna med ohälsosamma matvanor och högt blodtryck medför enligt Socialstyrelsens skattning en låg till måttlig kostnad per QALY jämfört med sedvanlig behandling (skattad). Skattningen är osäker.

Referenser

 1. John, J, Ziebland, S, Yudkin, P, Roe, L, Neil, H. Effects of fruit and vegetable consumption on plasma antioxidant concentrations and blood pressure: a randomised controlled trial. Lancet. 2002; 8(359):1969-74.
 2. Stevens, VJ, Glasgow, RE, Toobert, DJ, Karanja, N, Smith, KS. One-year results from a brief, computer-assisted intervention to decrease consumption of fat and increase consumption of fruits and vegetables. Prev Med. 2003; 36(5):594-600.
 3. Kristal, A, Curry, S, Shattuck, A, Feng Z, LS. A randomized trial of a tailored, self-help dietary intervention: the Puget Sound Eating Patterns study. Prev Med. 2000; 31(4):380-9.
 4. Van der Veen, J, Bakx, C, van den Hoogen, H, Verheijden, M, van den Bosch, W, van Weel, C, et al. Stage-matched nutrition guidance for patients at elevated risk for cardiovascular disease: a randomized intervention study in family practice. J Fam Pract. 2002; 51(9):751-8.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46