Ohälsosamma matvanor hos vuxen med diabetes

 • Tillstånd: Ohälsosamma matvanor hos vuxen med diabetes
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad men att åtgärden endast har liten effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid ohälsosamma matvanor som har bättre effekt Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen med diabetes). Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med diabetes. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med ohälsosamma matvanor generellt (se Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med ohälsosamma matvanor generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal på matvanor specifikt för personer med diabetes.
 • Vid ohälsosamma matvanor hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en liten ökning av frukt- och grönsakskonsumtionen jämfört med enkla råd (måttlig evidensstyrka).
 • Vid ohälsosamma matvanor hos vuxen generellt ger rådgivande samtal ingen säkerställd ökning av konsumtion av fisk jämfört med enkla råd (måttlig evidensstyrka).

Förändrad livsstil och särskilt rekommendationerna att följa ett visst kostmönster är generellt accepterat att vara en av hörnstenarna i behandlingen av patienter med typ 2-diabetes. Med ett balanserat intag av energi och energigivande näringsämnen kan den glykemiska kontrollen förbättras och risken för diabeteskomplikationer minska. Vid en systematisk litteratursökning återfanns dock inga studier om effekten av rådgivande samtal på matvanor hos personer med diabetes. Däremot har en randomiserad kontrollerad studie [1] visat att rådgivande samtal till vuxna generellt ger en liten ökning av frukt- och grönsakskonsumtionen, men ingen signifikant förändring av fiskkonsumtionen jämfört med enkla råd.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Sacerdote, C, Fiorini, L, Rosato, R, Audenino, M, Valpreda, M, Vineis, P. Randomized controlled trial: effect of nutritional counselling in general practice. Int J Epidemiol. 2006; 35(2):409-15.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46