Ohälsosamma matvanor hos vuxen med depression och ångest

 • Tillstånd: Ohälsosamma matvanor hos vuxen med depression och ångest
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid ohälsosamma matvanor som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen, Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen, Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen med depression eller ångest och Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen med depression eller ångest).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid ohälsosamma matvanor hos personer med depression eller ångest.

Personer med en allvarlig psykisk sjukdom har cirka 25 år kortare livslängd än den generella befolkningen, till största delen på grund av sjukdomar som kan förebyggas, såsom kardiovaskulär sjukdom och diabetes [1]. Gemensam riskfaktor för båda dessa sjukdomar är övervikt och fetma. Personer som står på farmakologisk behandling vid depressions- och ångestrelaterade diagnoser får ofta viktökning som en följd av medicineringen. Det är inte heller ovanligt att de har ohälsosamma matvanor som en konsekvens av sjukdomen i sig. Dock saknas studier av effekten på matvanor vid olika åtgärder specifikt för personer med depression eller ångest. Vid en systematisk litteratursökning återfanns endast studier som inkluderade deltagare med specifika ätstörningar, där interventionen inkluderade supplement i form av vitaminer, mineraler eller energi- och näringstäta kosttillägg, eller där interventionen inte var möjlig att utvärdera.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Cabassa, LJ, Ezell, JM, Lewis-Fernandez, R. Lifestyle interventions for adults with serious mental illness: a systematic literature review. Psychiatr Serv. 2010; 61(8):774-82.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46