Ohälsosamma matvanor hos vuxen med övervikt/fetma

 • Tillstånd: Ohälsosamma matvanor hos vuxen med övervikt/fetma
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt stöd för att åtgärden har effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid ohälsosamma matvanor som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen, Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen, Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen med övervikt/fetma och Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen med övervikt/fetma.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid ohälsosamma matvanor hos vuxen med övervikt/fetma.

Vid en systematisk litteratursökning återfanns flera översikter och enskilda studier som behandlade ohälsosamma matvanor hos personer med riskfaktorer eller levnadsvanerelaterade sjukdomar. Ingen av översikterna eller studierna redovisade dock tillståndet övervikt/fetma och åtgärden rådgivande samtal med särskild uppföljning. Studier på personer med övervikt, fetma eller stort bukomfång redovisar sällan förändringar i matvanor, utan rapporterar vanligtvis enbart förändringar i vikt eller BMI. Eftersom vikt och BMI kan påverkas även av andra faktorer än matvanor, som till exempel fysisk aktivitet, har dessa studier exkluderats.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46