Ohälsosamma matvanor hos gravida

 • Tillstånd: Ohälsosamma matvanor hos gravida
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden endast har liten effekt.

Kommentar

Bedömningen av svårighetsgraden gäller både hälsorisker för kvinnan och för fostret/spädbarnet. Det finns andra åtgärder vid ohälsosamma matvanor som har bättre effekt (se Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos gravida). Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för gravida med ohälsosamma matvanor. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med ohälsosamma matvanor generellt (se Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med ohälsosamma matvanor generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor specifikt för gravida.
 • Vid ohälsosamma matvanor hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en liten ökning av frukt- och grönsakskonsumtionen jämfört med enkla råd (måttlig evidensstyrka).
 • Vid ohälsosamma matvanor hos vuxen generellt ger rådgivande samtal ingen säkerställd ökning av konsumtionen av fisk (måttlig evidensstyrka).

Vid en systematisk litteratursökning identifierades inga studier om ohälsosamma matvanor hos gravida och åtgärden rådgivande samtal. Däremot har en randomiserad kontrollerad studie [1] visat att rådgivande samtal till vuxna generellt ger en liten ökning av frukt- och grönsakskonsumtionen, men ingen signifikant förändring av fiskkonsumtionen jämfört med enkla råd.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Sacerdote, C, Fiorini, L, Rosato, R, Audenino, M, Valpreda, M, Vineis, P. Randomized controlled trial: effect of nutritional counselling in general practice. Int J Epidemiol. 2006; 35(2):409-15.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46