Ohälsosamma matvanor hos barn och ungdomar

 • Tillstånd: Ohälsosamma matvanor hos barn och ungdomar
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid ohälsosamma matvanor hos barn och ungdomar som har vetenskapligt stöd (rad 116).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid ohälsosamma matvanor hos barn och ungdomar.

Ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn och ungdomar kan öka risken för övervikt och fetma, vilket i sin tur kan leda till ökad risk för olika sjukdomar som exempelvis typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Vid en systematisk litteratursökning återfanns dock inga kontrollerade studier om den möjliga effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid ohälsosamma matvanor hos barn och ungdomar.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46