Dagligsnusning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligsnusning hos vuxen
 • Åtgärd: Telefonrådgivning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har låg till måttlig svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig till stor effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Något till måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligsnusning hos vuxen ger telefonrådgivning, som tillägg till självhjälpsmaterial, en större andel som slutar använda oral tobak än enbart självhjälpsmaterial (hög evidensstyrka).

Telefonrådgivning som slutarstöd för oral tobak har analyserats i en systematisk översikt, som inkluderade 8 randomiserade kontrollerade studier med knappt 4 000 orala tobaksanvändare [1]. Studierna är från USA och gör ingen skillnad mellan produkter som liknar snus eller tuggtobak i olika varianter. Telefonrådgivningen kunde kompletteras med olika sorters självhjälpsmaterial, såsom broschyr och instruktionsvideo. Vid uppföljning efter 6 månader hade proaktivt telefonstöd som tillägg till självhjälpsmaterial god effekt, jämfört med kontroller som enbart fick självhjälpsmaterial (oddskvot 2,09, konfidensintervall 1,68–2,61). Andelen som slutade bruka oral tobak var 20 procent jämfört med 12 procent för enbart självhjälpsmaterial.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Ebbert, JO, Montori, V, Vickers, KS, Erwin, PC, Dale, LC, Stead, LF. Interventions for smokeless tobacco use cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (4):CD004306.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46