Dagligsnusning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligsnusning hos vuxen
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med tillägg av Vareniklin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har låg till måttlig svårighetsgrad.

Kommentar

Det finns andra åtgärder som bör prövas i första hand (se Rådgivande samtal vid dagligsnusning hos vuxen och Telefonrådgivning vid dagligsnusning hos vuxen), eftersom Vareniklin kan ge allvarliga biverkningar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Något till måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligsnusning hos vuxen ger rådgivande samtal med tillägg av Vareniklin en större andel som slutar snusa jämfört med placebo (måttlig evidensstyrka).

Snusavvänjning i form av rådgivande samtal med tillägg av Vareniklin har prövats i en multicenterstudie med sammanlagt 432 patienter [1]. Både interventions- och kontrollgrupper fick rådgivande samtal enligt gängse praxis för varje deltagande center. Kontrollgruppen fick placebo. Under vecka 9–26 var andelen snusfria 45 procent i interventionsgruppen som fick Vareniklin, jämfört med 34 procent i kontrollgruppen (relativ risk 1,42, konfidensintervall 1,08–1,79). Vecka 26 var andelen snusfria fortfarande större i interventionsgruppen, men skillnaden var inte längre signifikant. Andelen som rapporterade biverkningar i form av illamående var större bland dem som fick Vareniklin.

Det finns också rapporter om ökad risk för depression, självmord och akuta hjärt-kärlhändelser vid Vareniklinbehandling vid rökning (se rad 11).

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Ebbert, JO, Montori, V, Vickers, KS, Erwin, PC, Dale, LC, Stead, LF. Interventions for smokeless tobacco use cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (4):CD004306.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46