Dagligsnusning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligsnusning hos vuxen
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har liten till måttlig svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig till stor effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Något till måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligsnusning hos vuxen ger rådgivande samtal i olika kombinationer med andra former av stöd en större andel som slutar använda oral tobak än sedvanlig behandling eller minimal intervention (måttlig evidensstyrka).

Rådgivande samtal i olika kombinationer med självhjälpsmaterial, instruktionsvideo, webbaserat rådgivning eller oral undersökning med återkoppling har analyserats i en systematisk översikt [1]. 7 studier från USA, med sammanlagt 5 479 deltagare, med interventioner som är överförbara till svenska förhållanden granskades. Studierna gör ingen skillnad mellan produkter som liknar svenskt snus eller tuggtobak i olika varianter, och variationen mellan interventionerna är relativt stor (några studier involverar tandvården). I gruppen som fått rådgivande samtal var det 16 procent som slutade snusa, jämfört med 10 procent bland dem som fått sedvanlig behandling/minimal intervention (oddskvot 1,76, konfidensintervall 1,49–2,08).

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Ebbert, JO, Montori, V, Vickers, KS, Erwin, PC, Dale, LC, Stead, LF. Interventions for smokeless tobacco use cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (4):CD004306.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46