Dagligrökning hos vuxen med övervikt/fetma

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen med övervikt/fetma
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid dagligrökning hos vuxen som har bättre effekt (se Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal vid dagligrökning hos vuxen med övervikt/fetma). Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med övervikt/fetma. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för rökare generellt (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för rökare generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning specifikt för vuxen med övervikt/fetma.
 • Vid dagligrökning hos vuxen generellt ger rådgivande samtal med särskild uppföljning en större andel som slutar röka än ingen åtgärd, sedvanlig behandling och rådgivande samtal (måttlig–hög evidensstyrka).

Övervikt är liksom rökning förknippat med ökad risk för diabetes, högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom och cancer. Genom att sluta röka kan överviktiga personer minska risken att drabbas av ohälsa. Vid en systematisk litteratursökning återfanns dock inga kontrollerade studier om den möjliga effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning på dagligrökning specifikt för personer med övervikt eller fetma, utan endast en översikt om interventioner för att förebygga viktuppgång vid rökslut [1]. Däremot har en systematisk översikt [2] visat att rådgivande samtal med särskild uppföljning leder till att andelen som slutar röka bland dagligrökare generellt är större jämfört med ingen åtgärd eller sedvanlig vård (relativ risk 2,22, kon-fidensintervall 1,84–2,68).

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Parsons, AC, Shraim, M, Inglis, J, Aveyard, P, Hajek, P. Interventions for preventing weight gain after smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2009; (1):CD006219.
 2. Stead, LF, Bergson, G, Lancaster, T. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (2):CD000165.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46