Dagligrökning hos vuxen med högt blodtryck

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen med högt blodtryck
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid dagligrökning hos vuxen som har bättre effekt (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen med högt blodtryck och Kvalificerat rådgivande samtal vid dagligrökning hos vuxen med högt blodtryck). Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med högt blodtryck. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för rökare generellt (se Rådgivande samtal vid dagligrökning hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för rökare generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid dagligrökning specifikt för vuxen med högt blodtryck.
 • Vid dagligrökning hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en större andel som slutar röka än sedvanlig behandling/ingen åtgärd (hög evidensstyrka).

Personer med högt blodtryck som röker har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av kombinationen av två riskfaktorer, det vill säga rökning och högt blodtryck. De löper också risk för försämring av hypertonin, och för sämre resultat av åtgärder mot hypertonin, på grund av rökningen [1]. Det finns dock inga kontrollerade studier om den möjliga effekten av rådgivande samtal vid dagligrökning specifikt för personer med högt blodtryck. Däremot har en systematisk översikt [2] visat att rådgivande samtal leder till att andelen som slutar röka bland dagligrökare generellt är större jämfört med ingen rådgivning eller sedvanlig vård (relativ risk 1,55, konfidensintervall 1,35–1,79).

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Oncken, CA, White, WB, Cooney, JL, Van Kirk, JR, Ahluwalia, JS, Giacco, S. Impact of smoking cessation on ambulatory blood pressure and heart rate in postmenopausal women. Am J Hypertens. 2001; 14(9 Pt 1):942-9.
 2. Stead, LF, Bergson, G, Lancaster, T. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (2):CD000165.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46