Dagligrökning hos vuxen med diabetes

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen med diabetes
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder som har bättre effekt (se Kvalificerat rådgivande samtal med eller utan tillägg av läkemedel vid dagligrökning hos vuxen med diabetes, Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen). Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med diabetes. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för rökare generellt (se Rådgivande samtal vid dagligrökning hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för rökare generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid dagligrökning specifikt för vuxen med diabetes.
 • Vid dagligrökning hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en större andel som slutar röka än vid sedvanlig behandling/ingen åtgärd (hög evidensstyrka).

Personer med diabetes som röker löper en ökad risk för komplikationer av sin sjukdom på grund av rökningen. Det finns dock inga kontrollerade studier om den möjliga effekten av rådgivande samtal vid dagligrökning specifikt för personer med diabetes. Däremot har en systematisk översikt [1] visat att rådgivande samtal leder till att andelen som slutar röka bland dagligrökare generellt är större jämfört med inga rådgivande samtal eller sedvanlig vård (relativ risk 1,55, konfidensintervall 1,35–1,79, och för rådgivande samtal med särskild uppföljning är motsvarande siffra 2,22, konfidensintervall 1,84–2,68).

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Stead, LF, Bergson, G, Lancaster, T. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (2):CD000165.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46