Dagligrökning hos vuxen med blodfettsrubbningar

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen med blodfettsrubbningar
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid dagligrökning hos vuxen som har bättre effekt (se Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen) och Kvalificerat rådgivande samtal vid dagligrökning hos vuxen med blodfettsrubbningar. Dock är det vetenskapliga underlaget om effekt av åtgärden specifikt för personer med blodfettsrubbningar otillräckligt. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för rökare generellt (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för rökare generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning specifikt för vuxen med blodfettsrubbningar.
 • Vid dagligrökning hos vuxen generellt ger rådgivande samtal med särskild uppföljning en större andel som slutar röka än ingen åtgärd, sedvanlig behandling och rådgivande samtal (måttlig–hög evidensstyrka).

Personer med blodfettsrubbningar som röker har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av kombinationen av två riskfaktorer, det vill säga rökning och blodfettsrubbningar. De löper också risk för försämring av hyperlipidemin, och för sämre resultat av åtgärder mot hyperlipidemin, på grund av rökningen [1].

Rågivande samtal med särskild uppföljning har studerats i en randomiserad kontrollerad studie med 1 232 manliga rökare i åldern 40–49 år med kolesterolvärden på 7,5–9,8 mmol/l [2]. Deltagare i både interventions- och kontrollgrupp genomgick mätning av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom vid läkarbesök, kontrollgruppen 1 gång per år och interventionsgruppen 1 gång per halvår under 5 års tid. Interventionsgruppen fick även 10–15 minuters individuellt rådgivande samtal om riskfaktorer (inklusive rökning), information i grupp tillsammans med anhöriga samt upprepade råd om att sluta röka vid läkarbesök 1 gång per månad. Efter 5 år var andelen som slutat röka i interventionsgruppen 25 procent, jämfört med 17 procent i kontrollgruppen.

Eftersom det rådgivande samtalet gällde fler riskfaktorer än rökning, studien enbart inkluderade medelålders män och dessutom hade vissa andra begränsningar vad gäller överförbarhet och studiekvalitet, bedöms evidensstyrkan som mycket låg. Det innebär att underlaget inte är tillräckligt bra för att kunna dra någon slutsats. Dock har en systematisk översikt [3] visat att rådgivande samtal med särskild uppföljning leder till att andelen som slutar röka bland dagligrökare generellt är större jämfört med ingen åtgärd eller sedvanlig vård (relativ risk 2,22, konfidensintervall 1,84–2,68).

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Manfredini, F, D'Addato, S, Laghi, L, Malagoni, AM, Mandini, S, Boari, B, et al. Influence of lifestyle measures on hypertriglyceridaemia. Curr Drug Targets. 2009; 10(4):344-55.
 2. Hjermann, I, Velve Byre, K, Holme, I, Leren, P. Effect of diet and smoking intervention on the incidence of coronary heart disease. Report from the Oslo Study Group of a randomised trial in healthy men. Lancet. 1981; 2(8259):1303-10.
 3. Stead, LF, Bergson, G, Lancaster, T. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (2):CD000165.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46