Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig till stor effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder som bör prövas i första hand (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen) eftersom nikotinläkemedel är förknippat med risk för biverkningar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligrökning hos vuxen ger nikotinläkemedel som tillägg till rådgivande samtal en större andel som slutar röka jämfört med placebo (hög evidensstyrka).

Rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel under 1–6 månader har studerats i en systematisk översikt från Cochrane [1]. I översikten skilde man mellan rådgivande samtal som bestod av ett första samtal på mindre än 30 minuter med högst 2 uppföljande besök, och rådgivande samtal där det första samtalet var längre än 30 minuter och/eller antalet uppföljande besök var fler än 2.

Den mindre omfattande rådgivningen redovisas för 27 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 12 348 rökare. 18 studier var placebokontrollerade. Efter 6–12 månaders uppföljning var andelen som slutat röka 13,2 procent bland dem som erbjudits nikotinläkemedel, jämfört med 8,1 procent i kontrollgruppen (relativ risk 1,63, konfidensintervall 1,47–1,81).

Den omfattande rådgivningen har studerats i 46 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 20 567 rökare. 37 av studierna var placebokontrollerade. Andelen som slutade röka var 15,2 procent bland dem som erbjudits nikotinläkemedel, jämfört med 9,6 procent i kontrollgruppen (rela-tiv risk 1,58, konfidensintervall 1,46–1,70). Analysen visade att de olika preparaten (nikotinplåster, nikotintuggummi, nikotininhalator, nikotinnässpray och nikotintabletter) hade likvärdig effekt.

Nikotintuggummi och nikotinsugtabletter kan ge biverkningar i form av illamående, irritation i munnen eller dyspeptiska besvär, vilket leder till att cirka 5 procent av patienterna avbryter behandlingen. Patienter med hjärt-sjukdom eller diabetes, som använder nikotintuggummi eller nikotinsugtabletter under upp till 12 veckor, uppvisar ingen försämring av sin sjukdom [2-3]. I en metaanalys av över 5 000 rökare som använt nikotinplåster redovisades inga allvarliga biverkningar [4]. De biverkningar som rapporterades var hudirritation, sömnstörningar, illamående och andningsbesvär. Man fann ingen ökad risk för högt blodtryck, bröstsmärtor, MI, stroke, takykardi, arytmi eller angina. Studier på patienter med hjärt-kärlsjukdom visar inte heller på någon ökad risk för försämring av hjärtkärlsjukdomen [5-8] [9].

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Stead, LF, Perera, R, Bullen, C, Mant, D, Lancaster, T. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (1):CD000146.
 2. Murray, RP, Bailey, WC, Daniels, K, Bjornson, WM, Kurnow, K, Connett, JE, et al. Safety of nicotine polacrilex gum used by 3,094 participants in the Lung Health Study. Lung Health Study Research Group. Chest. 1996; 109(2):438-45.
 3. Marsh, HS, Dresler, CM, Choi, JH, Targett, DA, Gamble, ML, Strahs, KR. Safety profile of a nicotine lozenge compared with that of nicotine gum in adult smokers with underlying medical conditions: a 12-week, randomized, open-label study. Clin Ther. 2005; 27(10):1571-87.
 4. Greenland, S, Satterfield, MH, Lanes, SF. A meta-analysis to assess the incidence of adverse effects associated with the transdermal nicotine patch. Drug Saf. 1998; 18(4):297-308.
 5. Nicotine replacement therapy for patients with coronary artery disease. Working Group for the Study of Transdermal Nicotine in Patients with Coronary artery disease. Arch Intern Med. 1994; 154(9):989-95.
 6. Joseph, A, Norman, S, Ferry, L, Prochazka, A, Westman, E, Steele, B, et al. The safety of transdermal nicotine as an aid to smoking cessation in patients with cardiac disease. N Engl J Med 1996; 335(24):1792-8.
 7. Tzivoni, D, Keren, A, Meyler, S, Khoury, Z, Lerer, T, Brunel, P. Cardiovascular safety of transdermal nicotine patches in patients with coronary artery disease who try to quit smoking. Cardiovasc Drugs Ther. 1998; 12(3):239-44.
 8. Campbell, IA, Prescott, RJ, Tjeder-Burton, SM. Transdermal nicotine plus support in patients attending hospital with smoking-related diseases: a placebo-controlled study. Respir Med. 1996; 90(1):47-51.
 9. Meine, TJ, Patel, MR, Washam, JB, Pappas, PA, Jollis, JG. Safety and effectiveness of transdermal nicotine patch in smokers admitted with acute coronary syndromes. Am J Cardiol. 2005; 95(8):976-8.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46