Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Webb- och datorbaserad rådgivning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad men att åtgärden endast har måttlig till stor effekt.

Kommentar

Rangordningen är förhållandevis låg eftersom åtgärden kan ha väldigt skiftande innehåll. Ytterligare studier behövs för att tydliggöra hur åtgärden bör utformas för att ge bäst effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligrökning hos vuxen ger webb- och datorbaserad rådgivning en större andel som slutar röka jämfört med ingen åtgärd eller enbart självhjälpsmaterial (måttlig evidensstyrka).

Webb- och datorbaserad rådgivning har studerats i en systematisk översikt med totalt 22 studier [1]. Här redovisas resultatet för 8 studier som hade en uppföljningstid på 6 månader eller längre. I dessa 8 studier ingick 5 605 rökare. Den webb- eller datorbaserade rådgivningen användes ensam, eller som tillägg till självhjälpsmaterial, enkla råd eller Bupropion. Åtgärden både för interventions- och kontrollgrupp skiftade kraftigt mellan de olika studierna. Andelen som slutade röka var 12 procent, jämfört med 7 procent bland dem som inte fick någon åtgärd eller som enbart fick självhjälpsmaterial (oddskvot 1,58, konfidensintervall 1,21–2,06).

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Myung, SK, McDonnell, DD, Kazinets, G, Seo, HG, Moskowitz, JM. Effects of Web- and computer-based smoking cessation programs: meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med. 2009; 169(10):929-37.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46