Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Proaktiv telefonrådgivning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid dagligrökning hos vuxen som har ännu bättre effekt (se Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligrökning hos vuxen ger proaktiv telefonrådgivning en större andel som slutar röka än inga/minimala råd eller enbart självhjälpsmaterial (hög evidensstyrka).

Proaktiv rådgivning per telefon (motsvarande ”Sluta-Röka-Linjen”) har analyserats i 9 studier med sammanlagt närmare 12 000 rökare, sammanställda i en systematisk översikt [1]. Rådgivarnas kvalifikationer var inte specificerade, och samtalsmetoden varierade. Studierna visar att andelen som slutade röka var 13 procent, jämfört med 9 procent för personer som inte fått någon rådgivning, minimala råd eller enbart självhjälpsmaterial (oddskvot 1,6, konfidensintervall 1,4–1,8).

I en randomiserad kontrollerad studie publicerad efter översikten jämfördes kort telefonrådgivning (20 minuter) med längre telefonrådgivning (53 minuter) [2]. Andelen som slutade röka var 13 procent bland dem som fått den längre telefonrådgivningen, jämfört med 10 procent för den kortare rådgivningen.

Hälsoekonomisk bedömning

Proaktiv telefonrådgivning till vuxna som röker dagligen medför en låg kostnad per vunnet levnadsår jämfört med sedvanlig behandling (viss evidens).

Referenser

 1. Stead, LF, Perera, R, Lancaster, T. Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 3:CD002850.
 2. Hollis, JF, McAfee, TA, Fellows, JL, Zbikowski, SM, Stark, M, Riedlinger, K. The effectiveness and cost effectiveness of telephone counselling and the nicotine patch in a state tobacco quitline. Tob Control. 2007; 16 Suppl 1:i53-9.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46