Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal (individuellt)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Vid dagligrökning hos vuxen ger individuellt kvalificerat rådgivande samtal en större andel som slutar röka än ingen åtgärd, sedvanlig vård eller rådgivande samtal (hög evidensstyrka).
 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om en ökad intensitet i den kvalificerade rådgivningen ger ytterligare förbättrat resultat.

Kvalificerat individuellt rådgivande samtal för vuxna dagligrökare har studerats i sammanlagt 21 randomiserade kontrollerade studier med över 7 000 personer, sammanställda i en systematisk översikt från Cochrane [1]. Studierna inkluderade både sjukhus- och primärvårdspatienter. Interventionen bestod av en eller flera individuella kontakter mellan rökare och personer tränade i rökavvänjning. Rökavvänjarna var psykologer, psykiatriker, sjuksköterskor eller hälsoinformatörer. Den kvalificerade rådgivningen var inte inriktad på någon bestämd form av beteendeterapi, men typiskt var att identifiera högrisksituationer, strategier för att hantera dessa situationer och allmänt stöd. I en del studier användes även tillägg som skriftligt material, videofilmer eller kassettband. Nästan alla interventioner inkluderade också telefonrådgivning. Deltagare i kontrollgrupperna fick ingen åtgärd, sedvanlig vård, ett frågeformulär, nikotinplåster, informationsbroschyr, eller som mest upp till 10 minuters rådgivande samtal.

I en metaanalys av 14 studier (5 028 personer) var det 11,6 procent som slutade röka, jämfört med 7,8 procent i kontrollgrupperna (oddskvot 1,65, konfidensintervall 1,35–2,01). I översikten gjordes också en indelning av den kvalificerade rådgivningen i olika intensitetsnivåer: 1, 4 eller 12 besök. Utfallet av olika intensitetsnivåer jämfördes i 2 mindre metaanalyser, med 3 randomiserade kontrollerade studier i varje analys. Eftersom resultatet av metaanalyserna var motstridigt finns för närvarande inget stöd för att en högre grad av intensitet, med flera kontakter i den kvalificerade rådgivningen, ger ytterligare förbättrat resultat.

Hälsoekonomisk bedömning

Individuellt kvalificerat rådgivande samtal till vuxna patienter som röker dagligen medför en låg kostnad per QALY respektive vunnet levnadsår jämfört med sedvanlig eller ingen behandling (god evidens).

Referenser

 1. Lancaster, T, Stead, LF. Individual behavioural counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (3):CD001292.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46