Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad men att åtgärden endast har måttlig effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid dagligrökning hos vuxen som har bättre effekt (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Vid dagligrökning hos vuxen ger rådgivande samtal en större andel som slutar röka än sedvanlig behandling/ingen åtgärd (hög evidensstyrka).
 • Vid dagligrökning hos vuxen ger rådgivande samtal en mindre andel som slutar röka än rådgivande samtal med särskild uppföljning (hög evidensstyrka).

Rådgivande samtal har studerats i 18 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 14 675 personer, sammanställda i en systematisk översikt från Cochrane [1]. Patientmaterialet kommer huvudsakligen från primärvården, men det finns också studier från sjukhus, företagshälsovård och studier på patienter med hjärtsjukdom och diabetes.

Efter en uppföljningstid på minst 6 månader var det fler som slutade röka som hade fått rådgivande samtal jämfört med kontrollgrupper som inte fått någon rådgivning eller som fått sedvanlig vård (relativ risk 1,55, konfidensintervall 1,35–1,79). Motsvarande siffra för 6 studier med rådgivande samtal med ett eller flera uppföljande besök var 2,22 (1,84–2,68), och i en direkt jämförelse mellan rådgivande samtal med och utan uppföljning i 5 studier var den relativa risken 1,52 (1,08–2,14).

I översikten gjorde man också en subgruppsanalys av studier med rådgivande samtal utan tillägg av hjälpmedel (oberoende av uppföljning) och rådgivande samtal med tillägg av hjälpmedel, såsom lungfunktionstest, mätning av kolmonoxid i utandningsluft, manualer eller mera omfattande material om att sluta röka. Analysen visade att det inte var någon större skillnad i effekt jämfört med ingen rådgivning/sedvanlig vård, relativ risk 1,78 (konfidensintervall 1,56–2,04) för rådgivande samtal utan hjälpmedel och 1,71 (1,46–1,99) för rådgivande samtal med hjälpmedel.

Hälsoekonomisk bedömning

Rådgivande samtal till vuxna patienter som röker dagligen medför en låg kostnad per QALY respektive vunnet levnadsår jämfört med sedvanlig eller ingen behandling (god evidens).

Referenser

 1. Stead, LF, Bergson, G, Lancaster, T. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (2):CD000165.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46