Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Akupunktur

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget om åtgärdens effekt är otillräckligt.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid dagligrökning hos vuxen som har vetenskapligt stöd(se Rådgivande samtal vid dagligrökning hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av akupunktur vid dagligrökning hos vuxen.

Effekten av akupunktur för att hjälpa personer att sluta röka har studerats i 2 översikter [1-2] och i en randomiserad kontrollerad studie [3] publicerad efter översikterna. Den ena översikten [1] inkluderade 21 randomiserade kontrollerade studier. Var på kroppen nålarna sattes varierade mellan de ingående studierna (ansiktsakupunktur i 5 studier, öronakupunktur i 10 studier och kombinerad öron- och kroppsakupunktur i 6 studier). Även kontrollerna varierade, med väntelista/ingen intervention, akupunktur där nålarna sattes på förmodat inaktiva ställen (blindakupunktur), eller andra interventioner med okänd effekt. En metaanalys med 12 studier, där korttidseffekten (3 månader eller mindre) av akupunktur jämfördes med blindakupunktur, visade en signifikant effekt (oddskvot 1,36, konfidensintervall 1,07–1,72). Studierna var dock heterogena och det signifikanta resultatet åstadkoms till stor del av en enskild positiv studie. Om denna studie exkluderades var effekten inte längre signifikant. Långtidseffekten (6 månader eller mer) av akupunktur jämfört med blindakupunktur var inte heller signifikant.

I den andra översikten [2] inkluderades 13 randomiserade kontrollerade studier (varav 10 var samma som i översikten ovan), där interventionen var öronakupunktur. Man fann ett signifikant resultat jämfört med annan inter-vention (oddskvot 2,24, konfidensintervall 1,61–3,10), och jämfört med blindakupunktur (oddskvot 1,67, konfidensintervall 1,12–2,50). Även i den-na översikt fanns dock problem med olikheter mellan studierna, och de flesta studierna hade vida och överlappande konfidensintervall. Sammantaget bedöms därför evidensstyrkan vara mycket låg, vilket innebär att underlaget inte är tillräckligt bra för att kunna dra någon slutsats.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. White, AR, Rampes, H, Campbell, JL. Acupuncture and related interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (1):CD000009.
 2. White, A, Moody, R. The effects of auricular acupuncture on smoking cessation may not depend on the point chosen--an exploratory meta-analysis. Acupunct Med. 2006; 24(4):149-56.
 3. Wu, TP, Chen, FP, Liu, JY, Lin, MH, Hwang, SJ. A randomized controlled clinical trial of auricular acupuncture in smoking cessation. J Chin Med Assoc. 2007; 70(8):331-8.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46