Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Hypnos

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget om åtgärdens effekt är otillräckligt.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid dagligrökning hos vuxen som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid dagligrökning hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av hypnos vid dagligrökning hos vuxen.

Hypnos som rökavvänjning har studerats i en systematisk översikt [1] baserad på 9 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 915 rökare. Studiedeltagarna var framför allt friska personer som rekryterats huvudsakligen genom annonsering. En del patienter hade också remitterats från sjukvården. Hypnosens duration varierade från 30 minuter till 7 timmar. Kontrollgrupperna var också mycket olika: 3 studier jämförde mot väntelista, 4 mot rådgivning, 2 mot olika icke-definierade psykologiska metoder och 2 mot rapid smoking. I 3 studier jämförde man hypnos som tillägg till rådgivning. På grund av skillnaderna mellan studierna både vad gäller intervention och kontroller kunde man inte göra någon metaanalys på alla studier. 2 små metaanalyser, med 2 studier i vardera analys, visade inte någon signifikant effekt för hypnos jämfört med psykologisk behandling eller rapid smoking. Det finns också metodologiska brister i studierna, och viss tveksamhet vad gäller studiernas överförbarhet till svensk hälso- och sjukvård. Sammantaget bedöms därför evidensstyrkan vara mycket låg, vilket innebär att underlaget inte är tillräckligt bra för att kunna dra någon slutsats.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Abbot, NC, Stead, LF, White, AR, Barnes, J, Ernst, E. Hypnotherapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2000; (2):CD001008.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46