Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Aversionsterapi (rapid smoking)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget om åtgärdens effekt är otillräckligt.

Kommentar

Åtgärden är förknippad med biverkningar. Det finns andra effektiva åtgärder vid dagligrökning hos vuxen som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid dagligrökning hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av aversionsterapi (rapid smoking) vid dagligrökning hos vuxen.

Aversionsterapi innebär att man kopplar ett obehagligt stimulus till rökningen, för att på så vis göra rökningen mindre lockande. Det kan praktiskt gå till på olika sätt. Det vanligaste är att personen röker så intensivt eller så mycket (rapid smoking) att han/hon mår dåligt. Effekten av aversionsterapi har studerats i en systematisk översikt från Cochrane [1], som baseras på 12 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 536 deltagare. Översikten visar att rapid smoking har en signifikant effekt (oddskvot 2,01, konfidensintervall 1,36–2,95) jämfört med placebo och annan alternativ behandling. Det finns dock en rad brister i studiekvalitet, överensstämmelse mellan studierna och studiernas överförbarhet, och dessutom trolig publikationsbias. Evidensstyrkan bedöms därför vara mycket låg, vilket innebär att underlaget inte är tillräckligt bra för att kunna dra någon slutsats. Rapid smoking kan också ha en potentiellt skadlig effekt.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Hajek, P, Stead, LF. Aversive smoking for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2004; (3):CD000546.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46