Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av Bupropion

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder som bör prövas i första hand (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel vid dagligrökning hos vuxen), eftersom Bupropion kan ge biverkningar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligrökning hos vuxen ger kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av Bupropion en större andel som slutar röka jämfört med placebo (hög evidensstyrka).

Bupropion som tillägg till kvalificerat rådgivande samtal har studerats i en systematisk översikt [1] som omfattar 31 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 9 440 deltagare. Deltagarna består främst av friska rökare (community volonteers), men även studier med patienter med olika sjukdomar, som hjärt- och lungsjukdomar, schizofreni och tidigare depression, och patienter som ska opereras ingår. Jämförelsen gjordes mot placebo, och uppföljningstiden var minst 6 månader. Både interventions- och kontrollgrupperna har som regel fått relativt omfattande kvalificerat rådgivande samtal, med flera kontakter i grupp eller individuellt. Andelen som slutade röka efter 6 månader var 19 procent, jämfört med 10,3 procent för placebo (oddskvot 1,94, konfidensintervall 1,72–2,19). De vanligaste biverkningarna i studierna var sömnstörning, muntorrhet och illamående. Den mest allvarliga biverkningen var kramper, som rapporterades i cirka 1 fall på 1 000. Efter översikten har en studie från italiensk primärvård publicerats [2]. Denna gav ett likartat resultat vad gäller andel som slutade röka (oddskvot 2,11, konfidensintervall 1,32–3,39).

Hälsoekonomisk bedömning

Kvalificerat rådgivande samtal (individuellt eller i grupp) i kombination med Bupropion till vuxna patienter som röker dagligen medför en låg kostnad per vunnet levnadsår, QALY respektive DALY jämfört med sedvanlig eller ingen behandling (god evidens).

Referenser

 1. Hughes, JR, Stead, LF, Lancaster, T. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (1):CD000031.
 2. Fossati, R, Apolone, G, Negri, E, Compagnoni, A, La Vecchia, C, Mangano, S, et al. A double-blind, placebo-controlled, randomized trial of bupropion for smoking cessation in primary care. Arch Intern Med. 2007; 167(16):1791-7.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46