Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av Vareniklin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder som bör prövas i första hand (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel vid dagligrökning hos vuxen), eftersom Vareniklin kan ge allvarliga biverkningar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Vid dagligrökning hos vuxen ger kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av Vareniklin en större andel som slutar röka jämfört med placebo (hög evidensstyrka).
 • Vid dagligrökning hos vuxen ger kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av Vareniklin en större andel som slutar röka jämfört med nikotinläkemedel (hög evidensstyrka).
 • Vid dagligrökning hos vuxen ger kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av Vareniklin en större andel som slutar röka jämfört med Bu-propion (hög evidensstyrka).
 • I metaanalyser finns en signifikant ökning av biverkningar som illamående, sömnstörningar och onormala drömmar (hög evidensstyrka).

Vareniklin som tillägg till kvalificerat rådgivande samtal har studerats i 6 randomiserade kontrollerade studier med 2 582 patienter, sammanställda i en systematisk översikt [1]. Jämförelsen görs mot placebo. I några av studierna gjordes också en jämförelse mot nikotinläkemedel eller Bupropion. Både interventions- och kontrollgrupper fick kvalificerat rådgivande samtal vid ett flertal besök och telefonkontakter, samt en del skriftligt material kring rökstopp. Efter 6 månader var det 25,5 procent som hade slutat röka, jämfört med 11,2 procent bland kontrollgrupper som fått placebo (relativ risk 2,33, konfidensintervall 1,95–2,80). I 3 studier jämfördes effekten mot Bupropion. Då var andelen som slutade röka 21,1 procent jämfört med 13,9 procent (relativ risk 1,52, konfidensintervall 1,22–1,88). I en studie, där Vareniklin jämförts mot nikotinläkemedel, var andelen som slutade röka 25,9 procent jämfört med 19,8 procent (relativ risk 1,31, konfidensintervall 1,01–1,71). Biverkningar är också studerade i översikten. En metaanalys visar en signifikant ökad risk för illamående, sömnstörningar och onormala drömmar.

Det finns också rapporter om ökad risk för depression och självmord. Efter en genomgång av rapporterna har läkemedelsmyndigheten i USA (FDA) kommit fram till att patienter ska informeras om att nedstämdhet och de-pression kan uppträda (främst de som tidigare behandlats för depression eller där behandling pågår), att släkt och vänner gärna ska informeras för att öka vaksamheten, och att behandlingen ska avbrytas vid tecken på depression eller försämring av annan sjukdom [2-3].

Vidare talar en ny metaanalys för en något ökad risk för akuta hjärt-kärlhändelser i samband med behandling med Vareniklin [4]. Studien undersökte förekomst av hjärtattack, stroke, störning av hjärtrytmen, hjärtsvikt samt död relaterad till hjärt- och kärlsjukdom. Metaanalysen baserades på 14 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 8 216 deltagare, och visade att hjärt-kärlsjukdom var något vanligare bland dem som fått Vareniklin (1,06 procent) jämfört med bland dem som fått placebo (0,82 procent). Det fanns dock ingen skillnad i dödlighet mellan grupperna. Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) experter konstaterade att meta-analysen hade begränsningar som gör det svårt att dra helt säkra slutsatser från den. Efter genomgång av materialet har man kommit fram till att patienter ska informeras om att det finns en viss, liten och inte helt säkerställd risk för olika hjärt-kärlkomplikationer i samband med Vareniklinbehandling [5]. Myndigheten drar dock slutsatsen att nyttan med Vareniklinbehandling vid rökning överstiger riskerna [5-6].

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Cahill, K, Stead, LF, Lancaster, T. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (3):CD006103.
 2. Food adn drug administration (FDA). FDA Drug Safety Podcast. 2011.
 3. Singh, S, Loke, YK, Spangler, JG, Furberg, CD. Risk of serious adverse cardiovascular events associated with varenicline: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2011; 183(12):1359-66.
 4. European Medicines Agency (EMA).  EMA Release. 2011
 5. Läkemedelsverket. 2011.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46