Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Enkla råd, nikotinläkemedel och telefonrådgivning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad men att åtgärden endast har måttlig effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligrökning hos vuxen ger enkla råd och nikotinläkemedel med tillägg av telefonrådgivning en större andel som slutar röka än utan tillägg av telefonrådgivning (måttlig evidensstyrka).

Rökavvänjningsstöd per telefon, som tillägg till enkla råd och nikotinläkemedel, har utvärderats i en systematisk översikt med 6 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 3 426 rökare [1]. Telefonrådgivningen bestod av 3 till 5 schemalagda telefonsamtal, som var cirka 15 minuter långa. Vid uppföljning efter 6 månader var andelen självrapporterat rökfria 28 procent, jämfört med 23 procent för dem som inte fått någon telefonråd-givning (oddskvot 1,3, konfidensintervall 1,1–1,6).

Efter översikten har ytterligare en randomiserad kontrollerad studie publicerats [2], som bekräftar resultatet i översikten. Studien inkluderade 4 614 rökare, som delades in i 3 interventionsgrupper och 3 kontrollgrupper. Här redovisas de 1 589 deltagare som fick nikotinläkemedel. Bland dessa fick deltagare i kontrollgrupperna enkla råd, medan deltagare i interventionsgrupperna även fick telefonrådgivning med olika intensitet (1–3 samtal, som var 20–60 minuter långa). Andelen som slutade röka var 24 procent i interventionsgrupperna, jämfört med 17 procent i kontrollgrupperna som inte fick telefonrådgivning (oddskvot 1,28, konfidensintervall 1,05–1,35). Effekten var dock inte längre signifikant efter 12 månader.

Hälsoekonomisk bedömning

Enkla råd, nikotinläkemedel och telefonrådgivning till vuxna patienter som röker dagligen medför en låg kostnad per vunnet levnadsår jämfört med sedvanlig behandling (viss evidens).

Referenser

 1. Stead, LF, Perera, R, Lancaster, T. Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 3:CD002850.
 2. Hollis, JF, McAfee, TA, Fellows, JL, Zbikowski, SM, Stark, M, Riedlinger, K. The effectiveness and cost effectiveness of telephone counselling and the nicotine patch in a state tobacco quitline. Tob Control. 2007; 16 Suppl 1:i53-9.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46