Dagligrökning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen
 • Åtgärd: Enkla råd

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad men att åtgärden endast har viss effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid dagligrökning hos vuxen som har bättre effekt (se Rådgivande samtal vid dagligrökning hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid dagligrökning hos vuxen, Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligrökning hos vuxen ger enkla råd en större andel som slutar röka jämfört med ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Enkla råd har studerats i 2 randomiserade kontrollerade studier. I en studie [1] med 2 138 deltagare från engelsk primärvård bestod interventionen av enkla råd av läkare och diskussion om rökning under 1–2 minuter. Efter 12 månader var andelen rökfria 3,3 procent i interventionsgruppen, jämfört med 0,3 procent i kontrollgruppen som enbart tillfrågats om sina rökvanor. I en fransk studie [2] med 617 allmänläkare tillfrågades patienterna om de rökte. De som rökte fick därefter frågan om de ville sluta röka, och de som svarade ja fick en broschyr till hjälp att sluta röka. Efter 12 månader var andelen som slutat röka närmare 2 procent, jämfört med 0,5 procent bland patienter som inte blivit tillfrågade om sina rökvanor.

Resultatet stöds också av de nya amerikanska riktlinjerna om behandling av tobaksberoende i sjukvården [3]. De innehåller en metaanalys som visar ett klart dos-responsförhållande mellan rådgivningens längd och antalet som slutar röka, där även den kortaste samtalslängden har effekt. För rådgivning < 3 minuter var oddskvoten 1,3 (konfidensintervall 1,01–1,6), för rådgivning 3–10 minuter var oddskvoten 1,6 (konfidensintervall 1,2–2,0) och för rådgivning > 10 minuter var oddskvoten 2,3 (konfidensintervall 2,0–2,7). Jämförelsen var mot ingen personlig kontakt.

Hälsoekonomisk bedömning

Enkla råd till vuxna patienter som röker dagligen medför en låg kostnad per vunnet levnadsår jämfört med ingen eller sedvanlig behandling (god evi-dens).

Referenser

 1. Russell, MA, Wilson, C, Taylor, C, Baker, CD. Effect of general practitioners' advice against smoking. Br Med J. 1979; 2(6184):231-5.
 2. Slama, K, Karsenty, S, Hirsch, A. Effectiveness of minimal intervention by general prectitioners with their smoking patients: a randomised, controlled trial in France. Tob Control 1995; 4:162-9.
 3. U.S. Department of Health and Human Services, CfDCaP, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2008. Treating tobacco use and dependence US Department of Health and Human Services 2008 update. 2008.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46