Bruk av alkohol hos gravida

 • Tillstånd: Bruk av alkohol hos gravida
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte tycks ha effekt.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid bruk av alkohol hos gravida som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid bruk av alkohol hos gravida).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid riskbruk av alkohol hos gravid kvinna tycks kvalificerat rådgivande samtal inte ha någon effekt på antal drinkar per dryckestillfälle eller antal dagar per månad med alkoholkonsumtion jämfört med enbart screening (låg evidensstyrka).

En hög alkoholkonsumtion under graviditeten kan leda till missfall, och till skador på det väntade barnet. Det bäst definierade tillståndet vad gäller skador på barnet är FAS (fetalt alkoholsyndrom), som innebär tillväxthämning, organskador och skador på centrala nervsystemet. I realiteten rör det sig vanligen om ett mer svårdefinierat tillstånd, och man talar därför även om FASD (fetal alcohol spectrum disorder) [1].

Även måttliga mängder alkohol kan påverka graviditetsutfallet och skada fostret. Hur känsligt fostret är för alkohol beror inte bara på mängden alkohol, utan påverkas också av tidpunkt under fosterutvecklingen, genetisk sårbarhet och mammans metabolism. Det går därmed inte att ange någon säker gräns för konsumtion av alkohol under graviditeten.

De gränsvärden för vilka man vid studier beskrivit påverkan på fostret och graviditetsutfallet är vid cirka 10–12 gram alkohol per dag i tidig graviditet [1]. Har till exempel en gravid kvinna ett alkoholintag på 3–5 glas per vecka under första trimestern finns det en ökad risk för missfall, och om kvinnan dricker 1–2 glas per dag under första trimestern ökar risken för intrauterin tillväxthämning och för låg födelsevikt [2-3].

Kvinnor med en alkoholkonsumtion på minst 5 drinkar per vecka har en 2–3 gånger ökad risk för att föda ett dödfött barn, och vid konsumtionsnivåer som definieras som riskbruk hos icke-gravid kvinna är riskerna ytterligare förhöjda [4]. Sammanfattningsvis innebär ett glas vin eller motsvarande per dag en risk för påverkan på fostret och graviditetsutfallet.

Effekten av kvalificerat rådgivande samtal på riskbruk av alkohol hos gravida kvinnor har studerats i 2 randomiserade kontrollerade studier, med sammanlagt 554 gravida kvinnor med riskbruk enligt screeninginstrumentet T-ACE (Tolerance, Annoyed, Cut down, Eye-opener) [5-6]. I båda studierna genomgick såväl interventions- som kontrollgrupp en omfattande screening vid inklusionen i studien, med frågor om både aktuell och tidigare alkoholkonsumtion, frågor om eventuella problem kopplat till detta, samt någon form av information kring alkohol och graviditet. Den följande interventionen bestod i den ena studien av ett 45 minuter långt strukturerat samtal om hälsa, dryckesvanor, livsstilsförändringar, tankar kring mål, eventuella risksituationer och alternativa strategier [5]. I den andra studien genomfördes ett 25 minuter långt samtal om alkohol och graviditet, förändring av levnadsvanor och mål [6].

Studierna visar att samtliga gravida kvinnor minskar sin alkoholkonsumtion efter screening. Kvalificerat rådgivande samtal ger inte någon ytterligare effekt. Ett problem är dock att kvinnorna genomgick en screening som var betydligt mer omfattande än vad som kan anses vara det normala vid inskrivning inom primärvården. Detta kan ha påverkat resultatet.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. BMA. Fetal alcohol spectrum disorders: A guide for healthcare professionals. BMA Board of Science, June 2007, BMA Science and Education Department. British Medical Association. 2007.
 2. Lundsberg, LS, Bracken, MB, Saftlas, AF. Low-to-moderate gestational alcohol use and intrauterine growth retardation, low birthweight, and preterm delivery. Ann Epidemiol. 1997; 7(7):498-508.
 3. Passaro, KT, Little, RE, Savitz, DA, Noss, J. The effect of maternal drinking before conception and in early pregnancy on infant birthweight. The ALSPAC Study Team. Avon Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood. Epidemiology. 1996; 7(4):377-83.
 4. Kesmodel, U, Wisborg, K, Olsen, SF, Henriksen, TB, Secher, NJ. Moderate alcohol intake during pregnancy and the risk of stillbirth and death in the first year of life. Am J Epidemiol. 2002; 155(4):305-12.
 5. Chang, G, Wilkins-Haug, L, Berman, S, Goetz, MA. Brief intervention for alcohol use in pregnancy: a randomized trial. Addiction. 1999; 94(10):1499-508.
 6. Chang, G, McNamara, TK, Orav, EJ, Koby, D, Lavigne, A, Ludman, B, et al. Brief intervention for prenatal alcohol use: a randomized trial. Obstet Gynecol. 2005; 105(5 Pt 1):991-8.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46