Bruk av alkohol hos gravida

 • Tillstånd: Bruk av alkohol hos gravida
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Bedömningen av svårighetsgraden gäller både hälsorisker för kvinnan och för fostret/spädbarnet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid bruk eller riskbruk av alkohol hos gravid kvinna kan rådgivande samtal ge en större andel som slutar dricka alkohol än enbart screening eller sedvanlig vård (låg–måttlig evidensstyrka).

En hög alkoholkonsumtion under graviditeten kan leda till missfall, och till skador på det väntade barnet. Det bäst definierade tillståndet vad gäller skador på barnet är FAS (fetalt alkoholsyndrom), som innebär tillväxthämning, organskador och skador på centrala nervsystemet. I realiteten rör det sig vanligen om ett mer svårdefinierat tillstånd, och man talar därför även om FASD (fetal alcohol spectrum disorder) [1].

Även måttliga mängder alkohol kan påverka graviditetsutfallet och skada fostret. Hur känsligt fostret är för alkohol beror inte bara på mängden alkohol, utan påverkas också av tidpunkt under fosterutvecklingen, genetisk sårbarhet och mammans metabolism. Det går därmed inte att ange någon säker gräns för konsumtion av alkohol under graviditeten.

De gränsvärden för vilka man vid studier beskrivit påverkan på fostret och graviditetsutfallet är vid cirka 10–12 gram alkohol per dag i tidig graviditet [1]. Har till exempel en gravid kvinna ett alkoholintag på 3–5 glas per vecka under första trimestern finns det en ökad risk för missfall, och om kvinnan dricker 1–2 glas per dag under första trimestern ökar risken för intrauterin tillväxthämning och för låg födelsevikt [2-3].

Kvinnor med en alkoholkonsumtion på minst 5 drinkar per vecka har en 2–3 gånger ökad risk för att föda ett dödfött barn, och vid konsumtionsnivåer som definieras som riskbruk hos icke-gravid kvinna är riskerna ytterligare förhöjda [4]. Sammanfattningsvis innebär ett glas vin eller motsvarande per dag en risk för påverkan på fostret och graviditetsutfallet.

Effekten av rådgivande samtal på bruk [5] eller riskbruk [6] av alkohol hos gravida kvinnor utan alkoholrelaterande symtom eller beroendediagnos har studerats i 2 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt drygt 400 gravida kvinnor.

En studie randomiserade 345 gravida kvinnor till kontrollgrupp, eller till intervention i form av rådgivande samtal (10–15 minuter), som genomfördes med hjälp av en strukturerad manual baserad på kognitiva tekniker för förändring av levnadsvanor. Interventionsgruppen screenades för aktuell alkoholkonsumtion cirka 1 gång i månaden, och fick rådgivande samtal om de hade druckit alkohol. Kontrollgruppen fick inget utöver screening. Det var 5 gånger mer troligt att kvinnor som fick rådgivande samtal slutade dricka alkohol under graviditeten, jämfört med dem som enbart tillfrågades om sina alkoholvanor (oddskvot 5,39, konfidensintervall 1,59–18,25).

I en annan studie randomiserades 78 gravida kvinnor till sedvanlig vård eller till rådgivande samtal. Kvinnorna gick på icke-privata primärvårdsmottagningar för gravida, och det var framför allt kvinnor med låga inkomster. Samtliga kvinnor screenades för sin alkoholkonsumtion med T-ACE (Tolerance, Annoyed, Cut down, Eye-opener). Interventionen bestod av rådgivande samtal i 10 minuter med information om alkohol och graviditet, samt stöd från en kognitivt utformad självhjälpsmanual (skatta fördelar/nackdelar med alkohol, sätta upp mål, hjälp att avstå etcetera). Detta ledde till att 88 procent slutade dricka alkohol, jämfört med 69 procent i kontrollgruppen som fick sedvanlig vård.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. BMA. Fetal alcohol spectrum disorders: A guide for healthcare professionals. BMA Board of Science, June 2007, BMA Science and Education Department. British Medical Association. 2007.
 2. Lundsberg, LS, Bracken, MB, Saftlas, AF. Low-to-moderate gestational alcohol use and intrauterine growth retardation, low birthweight, and preterm delivery. Ann Epidemiol. 1997; 7(7):498-508.
 3. Passaro, KT, Little, RE, Savitz, DA, Noss, J. The effect of maternal drinking before conception and in early pregnancy on infant birthweight. The ALSPAC Study Team. Avon Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood. Epidemiology. 1996; 7(4):377-83.
 4. Kesmodel, U, Wisborg, K, Olsen, SF, Henriksen, TB, Secher, NJ. Moderate alcohol intake during pregnancy and the risk of stillbirth and death in the first year of life. Am J Epidemiol. 2002; 155(4):305-12.
 5. O'Connor, MJ, Whaley, SE. Brief intervention for alcohol use by pregnant women. Am J Public Health. 2007; 97(2):252-8.
 6. Reynolds, KD, Coombs, DW, Lowe, JB, Peterson, PL, Gayoso, E. Evaluation of a self-help program to reduce alcohol consumption among pregnant women. Int J Addict. 1995; 30(4):427-43.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46