/
/

Bevakning och uppdatering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsen har en löpande bevakning av de områden där vi har publicerat nationella riktlinjer, och ändrar rekommendationer i riktlinjerna om det finns goda skäl till det på grund av förändringar i omvärlden.

Pågående revidering av riktlinjerna

Nu pågår en revidering av riktlinjerna. En remissversion beräknas vara klar sommaren 2017.

Revidering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Uppdateringar av gällande riktlinjer

2012–2013

Vilken information har vi fångat upp i relation till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder som medför att vi behöver ändra rekommendationer i riktlinjerna?

Socialstyrelsens bedömning är att det inte tillkommit någon ny information som påverkar rekommendationerna i riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Det gäller för samtliga fyra områden i riktlinjerna det vill säga tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Tobaksbruk

Sedan riktlinjerna publicerades 2011 har några av översikterna om tobaksbruk (inför operation samt vid schizofreni och graviditet) uppdaterats. Uppdateringarna påverkar dock inte rekommendationerna i riktlinjerna.

Riskbruk av alkohol

När det gäller riskbruk av alkohol har en studie om rådgivande samtal (brief intervention) publicerats. Studien visar att rådgivande samtal inte har bättre effekt än utvärdering av alkoholvanor med återkoppling, information i form av en broschyr samt fem minuters enkla råd. Studien inkluderar dock även personer med ett missbruk eller beroende, vilket gör att resultaten inte kan användas för slutsatser om enbart riskbruk. Den mäter dessutom inte vilken effekt rådgivande samtal har på mängden alkohol en person konsumerar. Studien påverkar därmed inte rekommendationerna i riktlinjerna.

Otillräcklig fysisk aktivitet

Inom området fysisk aktivitet har det tillkommit en hel del nya studier om vilken betydelse fysisk aktivitet har för hälsan. Det pågår även diskussioner inom forskningsfältet om vilken betydelse stillasittande har för hälsan. Studierna påverkar dock inte rekommendationerna i riktlinjerna.

Ohälsosamma matvanor

Under 2013 publicerar SBU rapporten Mat vid fetma – en systematisk litteraturöversikt. Rapporten tar upp vad det finns för vetenskapligt underlag för olika typer av kostråd vid fetma. Den ger dock inte några rekommendationer om vilka metoder som bör användas för att ge dessa kostråd. Däremot har ett antal översikter publicerats om hur man bör gå till väga för att stödja patienter att förändra sina matvanor (främst när det gäller intag av frukt, grönsaker och fett). Slutsatserna från de nya studierna stödjer rekommendationerna i riktlinjerna.