Långvarig inflammatorisk ryggsmärta anamnestiskt med ogynnsamma prognostiska faktorer (irit, IBD, hereditet eller psoriasis) + hög inflammatorisk aktivitet (laboratoriemässig och klinisk)

 • Tillstånd: Långvarig inflammatorisk ryggsmärta anamnestiskt med ogynnsamma prognostiska faktorer (irit, IBD, hereditet eller psoriasis) + hög inflammatorisk aktivitet (laboratoriemässig och klinisk)
 • Åtgärd: Behandling med DMARD

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon effekt och att kostnaden per effekt är hög.

Hur allvarligt är tillståndet?

Långvarig inflammatorisk ryggsmärta med ogynnsamma prognostiska faktorer och hög inflammatorisk aktivitet ger en hög inverkan på funktion och livskvalitet och det finns en måttlig till hög risk för bestående lidande, funktionsnedsättning och sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid långvarig inflammatorisk ryggsmärta med ogynnsamma prognostiska faktorer och hög inflammatorisk aktivitet har disease modifying anti-rheumatic drugs, DMARD (sulfasalazin), ingen effekt på sjukdomsaktivitet och funktion jämfört med placebo (måttlig evidensstyrka).

Inflammatorisk ryggsjukdom (apondylartrit) är en sjukdom som orsakar inflammation i ryggens leder och ibland i perifera leder och andra organ. När strukturella förändringar har uppstått (vanligen i sakro-iliakalederna) benämns sjukdomen ankyloserande spondylit (AS). Under detta förlopp karakteriseras sjukdomen av skovvis eller kontinuerlig inflammatorisk aktivitet där inflammationsdämpning är angelägen. DMARD är läkemedel som förutom att dämpa inflammationsprocessen har förmåga att minska risken för att strukturell skada uppstår. Sulfasalazin är ett sådant läkemedel som historiskt har använts vid tillståndet.

Slutsatserna baseras på en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie [1] med 230 patienter som undersökte effekten av sulfasalazin under sex månader på denna patientgrupp. Studien visar ingen säker skillnad i effekt mellan aktiv behandling och placebo, förutom vid jämförelse av patienter med respektive utan perifera artriter, där en statistiskt signifikant skillnad till sulfasalazin-gruppens fördel ses.

Hälsoekonomisk bedömning

Behandling med DMARD av patienter med kronisk inflammatorisk ryggsmärta och ogynnsamma prognostiska faktorer medför en hög kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med ingen behandling (skattat).

Referenser

 1. Braun, J, Zochling, J, Baraliakos, X, Alten, R, Burmester, G, Grasedyck, K, et al. Efficacy of sulfasalazine in patients with inflammatory back pain due to undifferentiated spondyloarthritis and early ankylosing spondylitis: a multicentre randomised controlled trial. Ann Rheum Dis. 2006; 65(9):1147-53.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)