Hög risk för fall och fraktur hos äldre

 • Tillstånd: Hög risk för fall och fraktur hos äldre
 • Åtgärd: Höftskydd

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns andra åtgärder (se under rubriken ”Relaterat” till vänster) som har bättre effekt och därför bör användas i första hand för att förebygga frakturer hos äldre.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en hög risk för frakturer med en mycket hög påverkan på livskvalitet och funktion. Det finns en hög risk för framtida frakturer med ytterligare påverkan på livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Hos äldre med hög risk för fall och fraktur i särskilt boende tycks höftskydd ha en frakturskyddande effekt (låg evidensstyrka).
 • Hos äldre med hög risk för fall och fraktur i ordinärt boende tycks höftskydd inte ha någon frakturskyddande effekt (låg evidensstyrka).

Enligt Prevention of Falls Network Europe (ProFaNE) konsensus definieras ett fall som ”en oväntad händelse där en person hamnar på marken, golvet eller lägre nivå oavsett om skada inträffar eller ej.”[1].

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt som utvärderade den skyddande effekten av höftskydd [2]. Elva studier avsåg äldre i särskilt boende och inkluderade 9 685 personer medan tre studier avsåg äldre i ordinärt boende och inkluderade 5 135 personer. De ingående studierna var en blandning av randomiserade kontrollerade studier med individuell randomisering och kvasirandomiserade kontrollerade studier med klusterrandomisering på sjukhemsnivå.

Höftskydden placerades över trokanter major-regionen och fixerades eller syddes in i speciella underkläder, utom i en studie som använde vanliga underkläder utan särskild fixering. I vissa studier informerades och uppmuntrades personalen att främja användning av höftskydden. I alla studier var följsamheten (”compliance”) ett problem.

Resultatet av den metaanalys som avsåg äldre i särskilt boende visar att användning av höftskydd har effekt på höftfrakturer: relativ risk (RR) 0,77 (95-procentigt konfidensintervall: 0,62−0,97). Metaanalysen av de tre studier som avsåg äldre i ordinärt boende visade ingen skyddande effekt av höftskydd: RR 1,16 (95-procentigt konfidensintervall: 0,85−1,59). De motstridiga resultaten gör att den frakturskyddande effekten av höftskydd är osäker.

The International Hip Protector Research Group har fastställt riktlinjer för design och genomförande av kliniska studier som utvärderar effekten av höftskydd på höftfrakturer [3]. Acceptans och följsamhet utgör ett återkommande problem i dessa studier [4-5].

Hälsoekonomisk bedömning

Att ge höftskydd till äldre med hög fallrisk i särskilt boende är en kostnadsbesparande åtgärd jämfört med ingen åtgärd.

Referenser

 1. Lamb, S, Jørstad-Stien, E, Hauer, K, Becker, C, Outcomes, obotPFNEa. Development of a common outcome data set for fall injury prevention trials: the Prevention of Falls Network Europe consensus. JAGS 2005; 53(9):1618-22.
 2. Parker, MJ, Gillespie, WJ, Gillespie, LD. Hip protectors for preventing hip fractures in older people. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (3):CD001255.
 3. Cameron, ID, Robinovitch, S, Birge, S, Kannus, P, Khan, K, Lauritzen, J, et al. Hip protectors: recommendations for conducting clinical trials--an international consensus statement (part II). Osteoporos Int. 2010; 21(1):1-10.
 4. Bentzen, H, Forsen, L, Becker, C, Bergland, A. Uptake and adherence with soft- and hard-shelled hip protectors in Norwegian nursing homes: a cluster randomised trial. Osteoporos Int. 2008; 19(1):101-11.
 5. van Schoor, NM, Deville, WL, Bouter, LM, Lips, P. Acceptance and compliance with external hip protectors: a systematic review of the literature. Osteoporos Int. 2002; 13(12):917-24.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Maria Eriksson
075-247 38 37