Äldre i ordinärt boende med hög risk för fall

 • Tillstånd: Äldre i ordinärt boende med hög risk för fall
 • Åtgärd: Fallpreventiva åtgärder

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden minskar risken för fall och frakturer.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Risken att ramla ökar för äldre personer, särskilt under händelser som inträffar under vardagliga aktiviteter som promenader. Hög ålder innebär ofta en försämring av balans och syn, vilket ökar risk för fall. I Sverige drabbas cirka 17 000 äldre per år av höftfrakturer och minst 1 500 dör till följd av fallolyckor. Cirka 40 procent av dem som fått en höftfraktur kan inte återgå till sitt ursprungliga boende vilket leder till social isolering och försämrad livskvalitet. Med ordinärt boende menas hemma eller seniorboende där vård och rehabilitering inte ingår.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos äldre med hög risk för fall leder:

 • fysisk träning som syftar till förbättrad balans- och gångförmåga, muskelstyrka, rörlighet eller uthållighet till en minskning av fallfrekvensen samt en minskad risk för frakturer (starkt vetenskapligt underlag).
 • förändring av hemmiljön till en minskning av fallfrekvensen, särskilt för personer med nedsatt förmåga att röra sig och när interventionen utförs av arbetsterapeut (starkt vetenskapligt underlag).
 • multifaktoriella åtgärder, en individanpassad sammansättning av olika åtgärder beroende på personens riskfaktorer, till en minskning av fallfrekvensen (starkt vetenskapligt underlag).
 • riktad utbildning till läkare om läkemedel som kan orsaka ökad fallrisk till en minskning av fallfrekvensen (begränsat vetenskapligt underlag).
 • insättning av pacemaker hos äldre med överkänslighet i sinusknutan, operation av grå starr (första ögat), samt multifaktoriell fotterapi vid omfattande fotbesvär och smärta till en minskning av fallfrekvensen (begränsat vetenskapligt underlag).

Vilka studier ingår i granskningen?

För effekt på fallfrekvensen, se SBU kommentar: Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Studier tyder på att interventionerna är kostnadsbesparande inom studieperioden samt kostnadseffektiva under patientens kvarvarande levnadstid.

Referenser

 1. SBU kommentar: Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre. Hämtad 2016-09-14 från http://www.sbu.se/globalassets/publikationer/sbu_kommenterar/forhindra_fall_frakturer_aldre_2014_07.pdf Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Maria Eriksson
075-247 38 37