Bevakning och uppdatering av Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Socialstyrelsen har en löpande bevakning av de områden där vi har publicerat nationella riktlinjer, och ändrar rekommendationer i riktlinjerna om det finns goda skäl till det på grund av förändringar i omvärlden. Nedan redovisas årliga uppdateringar och genomgångar.

2014

Nedanstående tre rekommendationer har uppdaterats i samband med den årliga genomgången av riktlinjen. Två av de uppdaterade rekommendationerna avser osteoporos och en avser ankyloserande spondylit.

Bakgrunden till att rekommendationerna har uppdaterats är dels att det finns en betydande underdiagnostisering av osteoporos, dels att kunskapsläget har förändrats.

Samtliga uppdateringar är införda i Stöd för styrning och ledning och i bilagorna som hör till riktlinjerna.

Osteoporos

Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur

Ny prioritet: 3

Nya studier stödjer att en mer systematisk handläggning i form av vårdkedjor för fragilitetsfrakturer ökar andelen osteoporosutredningar och frakturskyddande behandlingar och visar även att risken för nya frakturer minskar med ungefär 40 procent. Samtidigt finns en betydande underdiagnostisering av osteoporos. Den uppdaterade rekommendationen är en central rekommendation och ersätter den tidigare FoU-rekommendationen.

Ladda ner den centrala rekommendationen Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur

Läs hela rekommendationen Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur

 

Fallpreventiva åtgärder hos äldre i ordinärt boende med hög risk för fall

Ny prioritet: 4

En SBU kommentar visar att fysisk träning som syftar till förbättrad balans- och gångförmåga, muskelstyrka, rörlighet eller uthållighet hos personer med hög risk för fall leder till en minskning av fallfrekvensen samt en minskad risk för frakturer. Den uppdaterade rekommendationen ersätter den gamla som hade prioritet 6.

Läs hela rekommendationen Fallpreventiva åtgärder hos äldre i ordinärt boende med hög risk för fall

 

Ankyloserande spondylit

Behandling med TNF-hämmare som monoterapi vid långvarig inflammatorisk ryggsmärta anamnestiskt med ogynnsamma prognostiska faktorer

Ny prioritet: 3

Nya studier redovisar en positiv effekt av TNF-hämmare (tumör nekros faktorn) på inflammationssymtom och funktion hos personer med inflammatiorisk ryggsmärta. Den uppdaterade rekommendationen ersätter den gamla som hade prioritet sex. Den uppdaterade rekommendationen ersätter den gamla som hade prioritet 7.

Läs hela rekommendationen Fallpreventiva åtgärder hos äldre i ordinärt boende med hög risk för fall