Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och samsjuklighet med missbruk/beroende

 • Tillstånd: Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och samsjuklighet med missbruk/beroende
 • Åtgärd: Samverkande eller integrerade team ger samordnade behandlingar och psykosociala åtgärder för både missbruket/beroendet och den psykiska sjukdomen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för åtgärdens effekt är otillräckligt.

Kommentar

Samordnad behandling kan ingå i åtgärden intensiv case management enligt ACT-modellen.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Om personer med samsjuklighet inte får en lämplig insats ökar risken för återfall, eller risken för att bli hemlös eller drabbas av annan utsatthet. Detta gäller såväl i akutsituationer som i den långsiktiga planeringen.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och samsjuklighet med missbruk eller beroende

 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av ACT och icke-integrerad intensiv case management på missbruket
 • ökar inte åtgärderna ACT och icke-integrerad case management andelen som stannar kvar i behandling (evidensstyrka 1).

Studierna i Cochrane-översikten nedan [1] rör olika former av samordnande modeller: integrerade behandlingar enligt ACT-modellen (fyra studier) eller intensiv case management som inte är teambaserad (fyra studier).

En Cochrane-översikt [1] med fyra studier (n = 735 patienter) om integrerad behandling enligt ACT under mer än ett år, visar i jämförelse med sedvanlig behandling inte bättre effekt på missbruket (N = 1; 85 patienter; relativ risk 0,89; konfidensintervall 0,6 till 1,3) eller på kvarstannandet i behandling (N = 3; 603 patienter; relativ risk 1,09; konfidensintervall 0,8 till 1,5). Icke-integrerad intensiv case management (fyra studier med 152 patienter) visar inga skillnader i kvarstannande i behandling (N = 3; relativ risk 1,35; konfidensintervall 0,8 till 2,2).

En översikt av RCT-studier (N = 6) och kvasiexperimentella studier (N = 5) av ACT eller integrerad intensiv case management visar oklara resultat, och studierna har olika längd och patientsammansättning [2]. Positiva resultat rörande missbruket visar två RCT-studier och tre kvasiexperimentella studier. För psykiska symtom visar ingen av RCT-studierna och bara en av fem kvasiexperimentella studier positiva resultat.

Avsaknaden av evidens avseende missbruket innebär inte att det inte finns fördelar med ett samordnat arbetssätt för denna patientgrupp.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom det saknas studier och några kostnadsberäkningar inte har genomförts.

Referenser

 1. Cleary, M, al., e. Psychosocial interventions for people with both severe mental illness and substance misuse. (review) Cochrane Collboration 2008; (1).
 2. Drake, R, O´Neal, E, Wallach, M. A systematic review of psychosocial research on psychosocial interventions for people with co-occurring severe mental substance use disorders. Journal of Substance Abuse treatment 2008; 34:123-38.

 

Kontakt