Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och där gemensam utbildning för personen och anhöriga är möjlig

 • Tillstånd: Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och där gemensam utbildning för personen och anhöriga är möjlig
 • Åtgärd: Psykopedagogisk utbildning enbart till personen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte ger bättre effekt än sedvanlig behandling. Det finns en alternativ åtgärd med större patientnytta och en hög evidens för effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Om insikten om sjukdomen och dess yttringar är svag kan risken för brister i följsamhet till råd och ordinationer antas bli högre.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd har utbildning enbart till personen, i tillägg till sedvanlig behandling, inte bättre effekter på återfall eller symtom än enbart sedvanlig behandling, väntelista eller andra icke-specifika psykosociala åtgärder (evidensstyrka 2).

En systematisk översikt ingår, noggrant genomförd och av god kvalitet [1]. Den består av arton studier (1 867 patienter) och av dessa riktade sig fem enbart till patienten, sex enbart till de anhöriga och sju till både patienten och de anhöriga. Kontrollgrupperna har fått sedvanlig behandling i tio studier, har stått på väntelista i två och har erhållit icke-specifika åtgärder i sex studier (exempelvis stöd och fritidsgrupper). Resultaten analyseras avseende återfall eller återinläggning, ökad kunskap om sjukdomen, följsamhet till ordinerad medicinering och allmänt fungerande såsom samarbete med behandlare och förmåga att hantera sina symtom. I två studier gavs utbildningen individuellt, i tolv studier i grupp och i fyra angavs inte i vilken form utbildningen gavs. Jämförelsegruppen har stått på väntelista, har fått sedvanlig behandling eller icke-specifik behandling (som inte har visat någon effekt). Endast studier som inkluderade en utbildning enligt specificerade kriterier och utgjorde minst 50 procent av interventionstiden och gavs personligen inkluderades. De fem studier som riktade sig enbart till patienten bestod av 218 patienter. Utbildning riktad enbart till patienten visar inga signifikanta effekter på återfall eller återinläggningar vid uppföljningar efter 7 till 12 månader (N = 2, n = 117; effektstorlek 0,18; konfidensintervall −0,47 till +0,82; p = 0,30) eller på symtom (N = 3, n = 101; effektstorlek 0,24; konfidensintervall −0,39 till +0,86; p = 0,23).

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Utbildning till enbart personen har inte bedömts vara kostnadseffektiv, varken jämfört med ingen utbildning, med utbildning till både personen och de anhöriga eller med utbildning till enbart de anhöriga (skattad)

Referenser

 1. Lincoln, TM, Wilhelm, K, Nestoriuc, Y. Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: a meta-analysis. Schizophr Res. 2007; 96(1-3):232-45.

 

Kontakt