Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har behov av att på ett bättre sätt kunna hantera sin sjukdom och nå personliga mål för återhämtning

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har behov av att på ett bättre sätt kunna hantera sin sjukdom och nå personliga mål för återhämtning
 • Åtgärd: Psykopedagogisk åtgärd om sjukdomshantering och återhämtning enligt Illness Management and Recovery modellen (IMR)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

 • erbjuda personer med schizofreni psykopedagogiska åtgärder enligt IMR-modellen (prioritet 4).

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är konsekvenserna av en utebliven åtgärd och åtgärdens patientnytta.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Brister i kunskaper om sjukdomen och strategier att hantera denna kan förvärra symtomen, öka risken för återfall och minska möjligheterna för en personlig återhämtning.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

För personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har behov av att på ett bättre sätt kunna hantera sin sjukdom och nå personliga mål för återhämtning

 • tycks åtgärder enligt IMR-modellen som tillägg till sedvanlig behandling, i jämförelse med enbart sedvanlig behandling, medföra ökade kunskaper om sjukdomen, och i större utsträckning medverka till att patienten når sina personliga mål för återhämtning, samt till att som helhet förbättra den vardagliga hanteringen av sjukdomen (visst vetenskapligt underlag)
 • tycks åtgärder enligt IMR-modellen som tillägg till boendestöd, i jämförelse med enbart boendestöd, som helhet förbättra den vardagliga hanteringen av sjukdomen, för-bättra livskvaliteten samt symtomen (visst vetenskapligt underlag).

Det finns inga systematiska översikter inom detta område. En randomiserad studie från 2007 [1] (n = 210) jämförde IMR-modellen som ett tillägg till sedvanlig behandling med enbart den sedvanliga behandlingen. Sedvanlig behandling bestod (förutom läkemedelsbehandling) av stödåtgärder som omfattade social situation, fritid och arbete. Resultaten visade att vid insatsens avslutande (åtta till elva månader efter starten) hade de som erhöll IMR bättre kunskaper om sin sjukdom och i större utsträckning gjort framsteg mot personliga mål, både utifrån självskattningar (P < 0,01) och personalskattningar (p < 0,001). De som fick IMR hade också enligt personalskattningarna en större förbättring i ett mått som sammanfattade kunskaper, uppnådda personliga mål, socialt nätverk, symtom, ”coping”, sjukvårdskonsumtion, medicinering (”compliance”) och missbruk (p < 0,05).

I en annan randomiserad kontrollerad studie [2] ingick 103 personer som erhöll IMR eller ingick i en väntelistekontrollgrupp. Alla deltagare ingick i ett boendestödsprogram enligt ”supported housing”-modellen med ett ganska omfattande medicinskt och socialt stödprogram. Vid en uppföljning ett år efter insatsens start visade de som erhöll IMR-insatsen, enligt både självskattningar och personalskattningar, en större förbättring i ett mått som sammanfattade kunskaper, personliga mål, socialt nätverk, symtom, coping, sjukvårdskonsumtion, medicinering (compliance) och missbruk (p = 0,001; effektstorlek 0,36). De hade också en större förbättring i livskvalitet (p = 0,005; effektstorlek 0,52), totala symtom (p = 0,043; effektstorlek 0,20) och ångest- eller depressionssymtom enligt en oberoende bedömare (p = 0,019; effektstorlek 0,42).

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar. Kostnadsberäkningar finns, men kostnadseffektiviteten för psykopedagogiska insatser enligt IMR-modellen har inte kunnat bedömas.

Referenser

 1. Hasson-Ohayon, I, Roe, D, Kravetz, S. A randomized controlled trial of the effectiveness of the illness management and recovery program. Psychiatr Serv. 2007; 58(11):1461-6.
 2. Levitt, AJ, Mueser, KT, Degenova, J, Lorenzo, J, Bradford-Watt, D, Barbosa, A, et al. Randomized controlled trial of illness management and recovery in multiple-unit supportive housing. Psychiatr Serv. 2009; 60(12):1629-36.

 

Kontakt