Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som saknar och önskar påbörja en utbildning enligt egna önskemål, eller har en icke fullgjord eller avbruten utbildning som vederbörande önskar fullfölja, men inte klarar utan stöd

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som saknar och önskar påbörja en utbildning enligt egna önskemål, eller har en icke fullgjord eller avbruten utbildning som vederbörande önskar fullfölja, men inte klarar utan stöd
 • Åtgärd: Stöd till den enskilde för att kunna påbörja eller genomföra utbildning enligt supported education-modellen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för åtgärdens effekt är otillräckligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Personer riskerar att inte kunna söka, genomföra eller fullfölja reguljär utbildning.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som saknar och önskar påbörja utbildning eller har en icke fullgjord eller avbruten utbildning som personen önskar fullfölja, men inte klarar utan stöd, är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att avgöra om stöd enligt ”supported education”-modellen är effektivt med avseende på antalet som deltar i, genomför eller avslutar en utbildning.

Det finns inga systematiska översikter eller kontrollerade studier som har undersökt effektiviteten i supported education. Sammanfattningsvis visar ett mindre antal deskriptiva studier och uppföljningar av kohorter att deltagandet i utbildningar ökar, att andelen individer i arbete på den öppna arbetsmarknaden ökar, att självkänslan kan förbättras, att inläggningar på sjukhus kan minska och att deltagarnas tillfredsställelse med insatsen är god [1]. De beskrivningar som ges rör oftast universitets- eller collegestudier eller andra vuxenutbildningar.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar. Ett vetenskapligt underlag för effekterna av åtgärden saknas.

Referenser

 1. Mowbray, C, Collins, M. The effectiveness of supported education: Current research findings. In Mowbray CT, Brown KS, Furlong-Norman K, Soydan AS (Eds) Linthicum, MD; International Association of Psychosocial Rehabilitation Services. 2002.

 

Kontakt