Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har kognitiva brister som kan leda till behov av påminnelser för att ta till exempel sin medicin, passa arbetstider och andra tider, äta, sova, träffa vänner

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har kognitiva brister som kan leda till behov av påminnelser för att till exempel ta sin medicin, passa arbetstider och andra tider, äta, sova, träffa vänner
 • Åtgärd: Tekniska hjälpmedel som kompenserar vid kognitiva brister

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt.

Kommentar

Åtgärden kan vara motiverad mot bakgrund av specifika behov vid detta tillstånd. Socialstyrelsen ger inte åtgärden en högre rekommendation eftersom det inte är möjligt att peka ut ett specifikt tekniskt hjälpmedel framför något annat.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Personer med kognitiva brister som glömmer att till exempel passa tider eller att ta läkemedel kan i förlängningen riskera återfall och inläggningar, eller andra negativa konsekvenser ur delaktighetssynpunkt.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kognitiva brister som kan leda till behov av påminnelser för att till exempel ta sin medicin, passa arbetstider och andra tider, äta, sova och träffa vänner, är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma om tekniska hjälpmedel kompenserar vid kognitiva brister.

Systematiska översikter saknas på området. En systematisk sökning och genomgång av enskilda studier på området har inte resulterat i att studier av tillräcklig kvalitet (randomiserade kontrollerade studier eller kvasiexperimentella studier av god kvalitet) har kunnat lokaliseras.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar. Ett vetenskapligt underlag för effekterna av åtgärden saknas.

 

Kontakt