Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom
 • Åtgärd: Avledande tekniker för att hantera psykossymtom

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för åtgärdens effekt är otillräckligt.

Kommentar

Åtgärden kan ingå som en komponent i andra alternativa åtgärder med hög evidens för effekt (till exempel KBT).

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Personer besväras av kvarstående positiva symtom (hallucinationer) trots medicinering.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom

 • är underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av avledande tekniker för hantering av psykossymtom
 • tycks inte avledande tekniker kunna påverka kvarstannande i behandling jämfört med ”health promoting” (evidensstyrka 3).

I en Cochrane-översikt ingår sex studier [1]. Man finner ingen effekt på psykiska symtom (N = 1, n = 60; endpoints BPRS; effektstorlek 1,60; konfidensintervall −0,49 till 3,69), men en ökad risk tycks finnas att avbryta deltagandet i studien (N = 5, n = 159; relativ risk 1,08; kon-fidensintervall 0,72 till 1,63). Översiktens författare konstaterar att studierna är små, korta och dåligt rapporterade, men menar att fler studier bör göras då dessa enkla tekniker är lätta att implementera och kan vara mer acceptabla än mer påträngande (”intrusive”) tekniker.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom det saknas studier och några kostnadsberäkningar inte har genomförts.

Referenser

 1. Crawford-Walker, CJ, King, A, Chan, S. Distraction techniques for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (1):CD004717.

 

Kontakt